Dohoda o vypořádání SJM - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Dohoda o vypořádání SJM

  Publikováno: 22. března 2014     Přečteno: 24 596x

Bookmark and Share

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

 

uzavřená mezi

 

 

 

panem .........................................

bytem ...........................................

rodné číslo ...................................

 

a

 

paní ..........................................

bytem ........................................

rodné číslo ................................

 

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Rozsudkem Okresního soudu ve ……………. ze dne …….., č. j. ……………., který nabyl právní moci dne ………….., bylo rozvedeno manželství manželů ………….. a …………….., které bylo uzavřeno dne ………….. před Městským národním výborem v …………….

 

 1. Vzhledem k tomu, že právní mocí rozsudku o rozvodu manželství zaniklo společné jmění manželů ……………. a …………….., je třeba toto společné jmění manželů vypořádat.

 

 1. S ohledem na výše uvedené se účastníci této dohody dohodli na uzavření této dohody o vypořádání společného jmění manželů, jejímž předmětem jsou pouze věci, práva a jiné majetkové hodnoty v této dohodě výslovně uvedené.

 

 

II.

Vypořádání

 

 1. Z věcí, které patřily do zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví účastníků této dohody, se stává výlučným vlastnictvím

 

 1. pana ……………………:

 

 • rodinný dům se stavební parcelou a zahradou v obci ..............................., tj. nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. ............ pro katastrální území …………….., obec ……………., okres …………. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ……………, a to pozemek parc. č. …. - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ................ m2, spolu se stavbou č.p. ….. - objekt bydlení, na tomto pozemku se nalézajícím, a pozemek parc. č. …… - zahrada, o výměře .............. m2.

Výlučným vlastnictvím pana ……………. se stávají rovněž veškeré součásti těchto nemovitostí a příslušenství těchto nemovitostí, tj. zejména oplocení pozemků, zahradní kůlna, bazén, žumpa

 

Spolu s výše uvedenými nemovitostmi přechází na p. .................... i zástavní právo na těchto nemovitostech váznoucí, zřízené ve prospěch Komerční banky, a. s. pro pohledávku z úvěru ve výši …….,-Kč smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne ................, zapsané v katastru nemovitostí pod číslem V-................... .

 

 • movité věci z vybavení těchto nemovitostí, a to

ze zařízení dětského pokoje: nábytek, žaluzie a lustr,

ze zařízení kuchyně: …………………………,

…………………….. …………………………,

 

 

 1. paní ……………………:

 

 • osobní automobil ………………….., typ ………….., SPZ ………, rok výroby …….., číslo motoru …….., č. karosérie …………, č. technického průkazu ………….

 

 

 1. Ze závazků, které patřily do zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví účastníků této dohody, přechází na pana …………….. závazek vrátit úvěr poskytnutý Komerční bankou na základě smlouvy o úvěru č. … ze dne ……….. .

 1. Pan …………… je povinen na vypořádání společného jmění manželů zaplatit paní ………………. částku …………….. Kč, a to do 1 roku od nabytí účinnosti této dohody.

 

 

III.

Návrh na vklad

 

 1. Podlé této dohody lze vložit do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ……… na List vlastnictví č. …. pro k.ú. …………….., obec ……………, okr. ……………. vlastnické právo takto:

 

v části A

………………., r. č. ………………., bytem ………………., …………

 

v části E

tato dohoda o vypořádání společného jmění manželů

 

v ostatním beze změn

 

 1. Vlastnické právo k předmětným nemovitostem vzniká panu …………… dnem vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem v ……………..

 

 

IV.

Další ujednání

 

 1. Účastnící této dohody potvrzují, že předmětem společného jmění manželů ani této dohody nejsou:

 

1.1. věci, které byly do manželství vneseny paní ......................, a to

 

 1. ze zařízení dětského pokoje rodinného domu: šatní skříně, psací stůl

 2. ……………………..: …………………

 

1.2. věci, které dostala paní ......................... darem od svých rodičů, a to

 

 1. ze zařízení dětského pokoje rodinného domu: psací stroj KONZUL

 2. ……………………..: …………………

 

 

 

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato dohoda se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

 

 1. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů je vyhotovena v 6 provedeních, všechna s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží při jejím podpisu po 1 provedení, 4 provedení budou použita k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 1. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Oba účastníci dohody potvrzují správnost a autentičnost této dohody svým vlastnoručním podpisem.

 

 

 

V ………………….. dne ………………….

 

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………

……………… ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 1

Obecný komentář k dohodě o vypořádání společného jmění manželů:

Dohoda musí mít písemnou formu.

Jestliže dohoda obsahuje vypořádání nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí, nabývá účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. Proto je vhodné uzavírat zvlášť dohodu o vypořádání věcí nemovitých a zvlášť dohodu o vypořádání věcí movitých a jiných práv (např. členství v bytovém družstvu) a majetkových hodnot. Tento vzor dohody obsahuje vypořádání jak věcí movitých, tak nemovitých, a jiných práv a závazků.

 

 

Komentář 2

Komentář k čl. IV:

Který majetek tvoří společné jmění manželů uvádí ustanovení § 143 občanského zákoníku. Ostatní majetek je ve výlučném vlastnictví některého z manželů, případně ve spoluvlastnictví s druhým manželem nebo třetí osobou, a není předmětem dohody o vypořádání společného jmění manželů - v dohodě však může být uveden, aby ohledně něj v budoucnu nevznikly spory.

 

Komentář 3

Závěrečný komentář:

Podpisy na dohodě, která obsahuje vypořádání nemovitostí, musí být úředně ověřeny.

Ohledně věcí, práv a závazků, které nebudou vypořádány mezi manžely dohodou, platí, že vypořádání provede na návrh některého z manželů soud. Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.