Ohlášení jednoduché stavby - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Ohlášení jednoduché stavby

  Publikováno: 22. března 2014     Přečteno: 6 602x

Bookmark and Share

 

 

Městský úřad v ……….

stavební odbor / odbor výstavby

………………..

 

 

 

Stavebník: pan/paní ………………………...

bytem …………………...

 

 

 

Věc: Ohlášení jednoduché stavby

 

Účel, rozsah a místo stavby a jednoduchý technický popis jejího provedení

Jsem vlastníkem pozemku parc. č. ... – zahrada v katastrálním území ……… . Na tomto pozemku ohlašuji dle ust. § 104 odst. 2 písm. d) stavebního zákona jednoduchou stavbu kolny na dřevo na topení v rodinném domě č.p. … .

 

Stavba bude mít vnější půdorysové rozměry 3 x 2,5 m, výška stavby bude 3 m. Stavba bude provedená z tvárnic se dvěmi okny o rozměru 0,5 x 0,5 m po stranách, se střechou z vlnitého eternitu se spádem na vlastní pozemek s okapovým žlabem a svodem. Podlaha betonová. Bez elektroinstalace. Vnější i vnitřní omítky vápenné, hladké.

 

Stavba bude umístěna podle přiloženého situačního plánku ve vzdálenosti 7 m od hranice s pozemkem parc. č. … v k. ú. ……… .

 

 

Druh a parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí

Pozemek parc. č. … – zahrada v katastrálním území ………, obec ………., okres …………., zapsaný na Listu vlastnictví č. … u Katastrálního úřadu v ………… .

 

 

Údaj o tom, kdo bude stavbu provádět a zda se k jejímu provedení má použít sousední nemovitost, popřípadě vyjádření vlastníka této nemovitosti

Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou ….., se sídlem …. . K jejímu provedení nebude použita sousední nemovitost.

 

 

Stanoviska předepsaná v § 105 odst. 3 stavebního zákona

K ohlášení předkládám stanovisko orgánu státní památkové péče, neboť pozemek s navrženou stavbou se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace ……… .

 

Přílohy dle ustanovení § 105 odst. 2 stavebního zákona

 

K ohlášení přikládám projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení.

 

 

 

V ………………. dne ………………..

 

 

 

Podpis žadatele

 

 

 

Přílohy: 1) výpis z katastru nemovitostí - List vlastnictví č. …. pro k.ú. …………

 

 

2) 2 x jednoduchý situační náčrt s vyznačením umístění stavby

 

3) stanovisko orgánu památkové péče ……

 

4) 2 x projektová dokumentace .......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 1

Obecný komentář k ohlášení jednoduché stavby:

V některých případech provádění stavby stanovených stavebním zákonem není třeba žádat o vydání stavebního povolení, ale postačí podat na stavební úřad ohlášení. Tak je tomu i v případech tzv. jednoduchých staveb.

Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, u kterých to stavební úřad na žádost podle § 78 odst. 2 stanovil. Možnost zjednodušení postupu závisí na správním uvážení stavebního úřadu a týká se pouze rozhodnutí u jednoduchých staveb vymezených ustanovením § 104 odst. 2 písm. d) až m). Podmínkou je, že takový postup není vyloučen povahou věci, ochranou veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochranou práv a oprávněných zájmů účastníků řízení.

 

Komentář 2

Stavební zákon vymezuje co se rozumí jednoduchou stavbou v ust. § 103 a 104:

  1. Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani

ohlášení, u kterých je potřebný tzv. územní souhlas dle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

    1. budovy

- např. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;

- např. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;

b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií,

tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a

dešťových vod a větrání

- např. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
c) stožáry, antény a jiná zařízení

- např. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
- např. stožáry pro vlajky; bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást; atd.
d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení,

- např. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do

objemu 50 m3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými

požadavky podle zvláštního právního předpisu;

- např. bazény do 40 m2 zastavěné plochy atd.
e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární

bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a

nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu
- např. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;
g) ostatní stavby a zařízení
- např. přenosná zařízení, konstrukce a lešení
h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se

vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní

prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které nevyžadují stavební

povolení ani ohlášení, vymezuje vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které sice nevyžadují stavební povolení, ale

vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu a projektovou dokumentaci.

- např. stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním

podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

3. Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které sice nevyžadují stavební povolení, ale

vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, nicméně stačí k této ohlášce doložit místo projetku situaci

umístění stavby.

- např. větrné elektrárny do výšky 10 m

 

Komentář 3

Poslední věta ustanovení § 105 odst. 3 stavebního zákona (zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stanoví: K ohlášení se připojí závazné stanovisko dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem je např. zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Komentář 4

Komentář k příloze č. 1:

Přílohou má být doklad, jímž se prokazuje vlastnické nebo jiné právo k pozemku.

 

Komentář 5

Komentář k příloze č. 2:

Přílohou má být situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením umístění stavby na pozemku, hranic se sousedními pozemky a polohy staveb na nich.