Darovací smlouva - nemovitost - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Darovací smlouva - nemovitost

  Publikováno: 22. března 2014     Přečteno: 19 601x

Bookmark and Share

Darovací smlouva

 

podle ustanovení § 628 a následujících občanského zákoníku

 

mezi

 

 1. panem/paní ………………………………

rodné číslo …………/……

bytem ……………………………………………………………

(dále také jen „dárce“)

 

a

 

 1. panem/paní ………………………………

rodné číslo …………/……

bytem ……………………………………………………………

(dále také jen „obdarovaný“)

 

společně také „smluvní strany“

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo …… v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v ……………… pro katastrální území ……………………, obec ……………………, okres ……………………, a to pozemku - stavební parcela parcelní číslo …… - zastavěná plocha a nádvoří, a budovy č.p. …… – ……………… (způsob využití budovy, jak je zapsán v katastru nemovitostí – např. stavba občanského vybavení) na tomto pozemku. Dárce nabyl vlastnictví k těmto nemovitostem na základě ………….. (např. kupní smlouvy ze dne … s právními účinky vkladu od …).

 

 1. Dárce dále prohlašuje, že nemovitosti uvedené v předchozím odstavci nejsou zatíženy právy třetích osob.

 

 1. Obdarovaný prohlašuje, že je mu faktický i právní stav těchto nemovitostí dobře znám.

 

II.

Předmět smlouvy

 

 1. Dárce touto smlouvou bezplatně přenechává obdarovanému nemovitosti vymezené v článku I. odst. 1 se všemi jejich součástmi a příslušenstvím (dále jen „dar“). Příslušenství tvoří ………………………………………………………… (žumpa, studna, plot), nacházející se na stavební parcele specifikované v čl. I. této smlouvy.

 

 1. Obdarovaný dar přijímá a prohlašuje, že byl dárcem výslovně upozorněn na tyto vady daru:

 • ………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………

 

III.

Nabytí vlastnického práva

 

 1. Obdarovaný nabývá vlastnické právo k daru dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 1. Právní účinky vkladu tohoto práva vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.

 

IV.

Návrh na vklad

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podepsaný oběma smluvními stranami podá příslušnému katastrálnímu úřadu obdarovaný, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí obdarovaný.

 

 1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení před katastrálním úřadem vzájemnou součinnost tak, aby byl vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí povolen.

 

V.

Vrácení daru

 

 1. Má-li dar vady, na které dárce obdarovaného neupozornil, je obdarovaný oprávněn dar vrátit.

 

 1. Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo ke členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

 

VI.

Ostatní ujednání

 1. Obdarovaný bere na vědomí, že je ze zákona poplatníkem daně darovací a daňové přiznání k této dani je povinen podat do 30 dnů od povolení vkladu do katastru nemovitostí a doložit je znaleckým posudkem o ceně darovaných nemovitostí.

 2. Obdarovaný se zavazuje na svůj náklad znalecký posudek zajistit a podat příslušnému správci daně řádně a včas daňové přiznání.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

 2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

 3. Smlouva byla vypracována ve … vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží … stejnopisy.

 4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

 

 

V ……………… dne ………… V ……………… dne …………

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………

dárce obdarovaný

 

 

 

 

Komentář 1

Obecný komentář ke smluvnímu vzoru:

Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.

Zákon pro darovací smlouvu, jejímž předmětem je darování nemovitosti, vyžaduje písemnou formu.

Darování nemovitostí podléhá dani darovací. Jejím poplatníkem je nabyvatel daru. Cenu daru je třeba zjistit podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů znaleckým posudkem.

 

Komentář 2

Komentář k článku II. odst. 2:

Dárce je povinen při nabídce daru upozornit obdarovaného na vady, o nichž ví. Pokud má dar vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit.

 

Komentář 3

Komentář k problematice podepisování smlouvy:

Uvede se tu jméno a příjmení a fyzická osoba se zde podepíše. Podpisy alespoň na jednom vyhotovení smlouvy musí být úředně ověřeny, nesepisuje-li smlouvu advokát nebo notář a nemají-li vzniknout zbytečné průtahy a komplikace v řízení o povolení vkladu u katastrálního úřadu.