Dohoda o ukončení nájmu bytu - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Dohoda o ukončení nájmu bytu

  Publikováno: 22. března 2014     Přečteno: 57 759x

Bookmark and Share

Dohoda o ukončení nájmu bytu

 

uzavřená dle ustanovení § 710 občanského zákoníku

 

mezi

 

 1. panem/paní ………………………………

rodné číslo …………/……

bytem ……………………………………………………………

(dále také jen „pronajímatel“)

 

a

 

 1. panem/paní ………………………………

rodné číslo …………/……

bytem ……………………………………………………………

(dále také jen „nájemce“)

 

společně také jen „účastníci“

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne ………… smlouvu o nájmu bytu č. … nacházejícím se
  ve … poschodí domu č.p. …… na ulici ……………………… ve městě ………………………

 

 1. Nájem bytu byl sjednán na dobu neurčitou.

 

II.

Předmět dohody

 

 1. Pronajímatel a nájemce se dohodli na ukončení nájmu bytu.

 

 1. Nájem bytu končí dnem …………

 

 1. Nájemce se zavazuje ke dni skončení nájmu byt a jeho příslušenství vyklidit a předat je pronajímateli ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

 

 1. O předání bytu nájemcem účastníci sepíší protokol.

 

 

 

III.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, vše v platném a účinném znění.

 

 1. Dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom z nich.

 

 1. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této dohody potvrzují svým podpisem.

 

 

V ……………… dne ………… V ……………… dne …………

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………

pronajímatel nájemce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 1

Obecný komentář k dohodě o ukončení nájmu bytu

Nájem bytu může být ukončen dohodou smluvních stran. Ovšem není-li tento právní úkon učiněn v písemné formě, je neplatný.

 

Komentář 2

Komentář k článku II. odst. 4

Protokol podepsaný účastníky bude obsahovat mj. stav plynoměru, elektroměru, vodoměru, soupis případných závad, atd.

 

Komentář 3

Komentář k problematice podepisování

Je-li účastníkem fyzická osoba, uvede se tu jméno a příjmení a fyzická osoba se zde podepíše.

Je-li účastníkem obchodní společnost, uvede se tu obchodní firma, jméno jednající osoby a název její funkce, tedy např. ABC, s. r. o. jednající panem Janem Novákem, jednatelem. Jednající osoba se zde podepíše.