Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy) - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy)

  Publikováno: 22. března 2014     Přečteno: 100 712x

Bookmark and Share

Kupní smlouva

 

podle ustanovení § 588 a následujících občanského zákoníku

 

mezi

 

 1. panem/paní ………………………………

rodné číslo …………/……

bytem ……………………………………………………………

(dále také jen „prodávající“)

 

a

 

 1. panem/paní ………………………………

rodné číslo …………/……

bytem ……………………………………………………………

(dále také jen „kupující“)

 

společně také „ smluvní strany''

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Prodávající prohlašuje, že na základě kupní smlouvy ze dne ………… je vlastníkem ……………………………… (dále jen „předmět koupě“).

 

 

 1. Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl a vyzkoušel, a že byl seznámen s jeho stavem.

 

II.

Předmět smlouvy

 

 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě kupujícímu odevzdat.

 

 1. Kupující se touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

 

III.

Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě,

přechod vlastnického práva

 

 1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě bezprostředně po podpisu této smlouvy.

 

 1. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá jeho převzetím.

 

IV.

Cena a způsob úhrady

 

 1. Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena ve výši ……………,- Kč (slovy …………………………………………………… korun českých).

 

 1. Prodávající tímto potvrzuje, že kupní cena byla zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy.

 

 

V.

Odpovědnost za vady

 

 1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě byl vyroben v roce …… a od té doby byl plně používán, čemuž odpovídá i stupeň jeho opotřebení. Kupující toto bere na vědomí.

 

 1. Prodávající výslovně upozorňuje na následující vady předmětu koupě:

 • ………………………………………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné právní vady.

 

 1. Vyjde-li dodatečně najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající rozsahu a povaze vady. Jde-li o vadu, která činí předmět koupě neupotřebitelným, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

 

 1. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem předmětu koupě, jakož i vadami uvedenými v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

 

 1. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

 

 1. Smlouva byla vypracována ve … vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží … stejnopisy.

 

 1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

 

 

V ……………… dne ………… V ……………… dne …………

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………

prodávající kupující

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 1

Obecný komentář ke smluvnímu vzoru:

Tento vzor se nepoužije na:

 • kupní smlouvu na movitou věc, jestliže je taková smlouva uzavřena mezi podnikateli a pokud je při jejím vzniku a s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se týká podnikatelské činnosti smluvních stran

 • kupní smlouvu na movitou věc, jestliže je taková smlouva uzavřena mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli a pokud se týká zabezpečování veřejných potřeb

 • kupní smlouvu na movitou věc, jestliže se smluvní strany takové smlouvy písemně dohodnou, že se jejich závazkový vztah bude řídit obchodním zákoníkem

 

 

Komentář 2

Komentář k článku I. odst. 1:

Zde je třeba specifikovat předmět koupě, a to včetně jeho součástí a příslušenství. Platí, že součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila (tak například součástí kopacího míče je duše). Příslušenstvím věci jsou pak věci, které náleží vlastníkovi věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (kupříkladu příslušenstvím uzamykatelné skříně bude klíč). Právní úkon, jímž vlastník nakládá s věcí hlavní, se vztahuje i na její příslušenství (naopak ovšem uvedené neplatí).

 

 

Komentář 3

Komentář k článku V. odst. 2:

Prodávající za vady, na které výslovně upozorní, již dále nenese žádnou odpovědnost. Prodávající by proto měl ve svém vlastním zájmu všechny vady, o nichž ví, v kupní smlouvě výslovně uvést, jinak bude kupující oprávněn požadovat např. slevu z kupní ceny, třebaže prodávající už k při určování ceny předmětu koupě k těmto vadám přihlížel. Zde je třeba upozornit prodávajícího, že odpovědnosti za vady jej nezbavuje ani to, že objektivně (skutečně) o vadách předmětu koupě nevěděl; prodávající tedy ručí za veškeré vady, na které neupozornil a které předmět koupě měl v okamžiku prodeje, i kdyby o těchto vadách neměl ponětí.

Kupující musí naopak dbát na to, aby výčet vad uvedený ve smlouvě nebyl vágní a neurčitý. Takový výčet bývá v některých případech uváděn právě proto, aby se prodávající v podstatě zbavil odpovědnosti za vady.

 

 

Komentář 4

Komentář k článku V. odst. 4:

Pokud by kupující chtěl od smlouvy odstoupit, musí prodávajícímu doručit písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny si navzájem navrátit vše, co podle smlouvy nabyly, tj. kupující je povinen vrátit předmět koupě a prodávající je povinen vrátit kupní cenu. Kupující ovšem musí být připraven prokázat, že je předmět koupě skutečně neupotřebitelný.

 

 

Komentář 5

Komentář k problematice podepisování smlouvy

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, uvede se tu jméno a příjmení a fyzická osoba se zde podepíše.

Je-li smluvní stranou obchodní společnost, uvede se tu obchodní firma, jméno jednající osoby a název její funkce, tedy např. ABC, s. r. o. jednající panem Janem Novákem, jednatelem. Jednající osoba se zde podepíše.