Smlouva o zhotovení nábytku na míru - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Smlouva o zhotovení nábytku na míru

  Publikováno: 22. března 2014     Přečteno: 3 758x

Bookmark and Share

Smlouva o dílo

podle ust. § 631 a násl. občanského zákoníku

uzavřená mezi

 

 

Společností ………

sídlem ………..

IČ ………..

DIČ ………..

jednající ……….., jednatelem společnosti

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …… /Městským soudem v Praze, oddíl .., vložka …..

(dále jen „zhotovitel“)

a

 

Panem ……….

bytem...........................................

datum narození ...................................

(dále jen „objednatel“)

 

 

 

(společně též „smluvní strany“)

 

 

I.

Předmět smlouvy

 

1. Zhotovitel je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je mj. truhlářství.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit vestavěnou šatní skříň a provést její montáž v místě bydliště objednatele (dále jen „dílo“). Dílo, tj. 1 kus vestavěné šatní skříně o rozměrech … cm x … cm x … cm, bude zhotoveno v souladu s nákresem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu za podmínek sjednaných v čl. III. této smlouvy.

 

 

II.

Způsob a lhůty plnění

 

1. Lhůta plnění

1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a provést jeho montáž do ….2003.

 

2. Způsob splnění

2.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným provedením a montáží v místě bydliště objednatele, a to v dohodnuté době.

2.2. O předání díla a jeho montáži bude sepsáno potvrzení o předání a převzetí díla.

 

3. Vlastnická a jiná práva k dílu a nebezpečí škody na něm

3.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem předání díla a provedení jeho montáže.

3.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání díla objednateli.

 

 

III.

Cena díla a platební podmínky

 

1. Cena díla

1.1. Cena za provedení díla byla sjednána ve výši …..,-Kč (slovy ….. korun českých). V ceně je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 22%.

1.2. Cena je sjednána jako cena pevná. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn požadovat zvýšení ceny díla.

 

2. Platební podmínky

2.1. Smluvní strany si sjednaly zálohu ve výši …..,-Kč. Zhotovitel tímto potvrzuje, že objednatel zaplatil tuto zálohu zhotoviteli v hotovosti před podpisem této smlouvy.

2.2. Nárok zhotovitele na zaplacení zbývající části ceny, tj. nárok na zaplacení …..,-Kč, vzniká řádným provedením montáže díla.

2.3. Cena, po odpočtu poskytnuté zálohy, bude objednatelem uhrazena ke dni provedení montáže díla, a to ihned po jejím provedení. Úhrada bude provedena v hotovosti, oproti písemnému vyúčtování ve formě daňového dokladu, který zhotovitel vystaví a vydá objednateli.

2.4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny má zhotovitel právo požadovat vedle zaplacení ceny též úroky z prodlení.

 

 

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Objednatel se zavazuje:

a) poskytnout zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, zejména mu na jeho žádost včas poskytnout údaje nutné pro zhotovení díla a umožnit prohlídku místa, kde má být provedena montáž díla,

b) na žádost zhotovitele mu umožnit bez zbytečného odkladu přístup do místa montáže díla.

 

2. Zhotovitel se zavazuje:

a) provést dílo řádně a včas; při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele,

b) včas informovat objednatele o všech nedostatcích a závadách technického charakteru (např. chybné rozměry v nákresu), o nevhodnosti požadovaného nebo jím dodaného materiálu či nevhodnosti pokynů objednatele,

c) vrátit po dokončení díla bez zbytečného odkladu objednateli ty podklady a věci, které mu byly předány k provedení díla a nebyly při provádění díla zpracovány.

 

 

V.

Odpovědnost za vady

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době; záruční doba je šest měsíců ode dne převzetí díla. Převzetím se pro účely tohoto článku rozumí den, kdy je provedena montáž a sepsáno potvrzení o předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel odpovídá též za ty vady díla, jejichž příčinou je vadnost materiálu dodaného objednatelem či nevhodnost jeho pokynů, jestliže na vadnost materiálu či nevhodnost jeho pokynů včas neupozornil.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo má vlastnosti výslovně vymíněné při zadání díla, tak jak jsou popsány v příloze č. 1 této smlouvy.

 

4. Objednatel má v případě řádné reklamace vad díla nároky z vad díla stanovené občanským zákoníkem. Tyto nároky musí být písemně uplatněny u zhotovitele v záruční době, jinak práva zaniknou.

 

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 

1. Objednatel je oprávněn až do zhotovení díla od smlouvy odstoupit, a to:

a) bez udání důvodu,

b) je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a kvalitně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené době.

2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy před zhotovením díla z jiného důvodu, než jak je uveden v odstavci 1 písm. b) tohoto článku smlouvy, popř. bez udání důvodu, je povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.

3. Částka dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy bude určena jako součet hodnoty použitého a již zpracovaného materiálu a hodnoty dosud provedených prací; hodnota dosud provedených prací bude zhotovitelem stanovena na základě rozpisu provedených prací jako přiměřená cena těchto prací.

4. Předpokladem odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) tohoto článku smlouvy je písemná výzva objednatele, ve které musí uvést důvody, ze kterých je zřejmé zpoždění při provádění díla či jeho nekvalitní zpracování a přiměřenou lhůtu k učinění nápravy.

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy (zrušit ji) po předání díla, a to

  1. pro vadu, která nelze odstranit a která brání tomu, aby dílo mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady,

  2. nelze-li pro opětovné vady po opravě nebo pro větší počet vad dílo řádně užívat.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud marně uplyne přiměřená lhůta určená objednateli k poskytnutí nutné součinnosti ve smyslu čl. IV odst. 1 smlouvy.

7. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

 

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tato smlouva je vyhotovená ve 2 vyhotoveních, obou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě stran formou písemných dodatků.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

 

 

V …… dne …… V …… dne ……

.................................................. ..............................................

zhotovitel objednatel

 

 

Komentář 1

Obecný komentář

Tato smlouva se použije v občanskoprávních vztazích, tj. když podnikatel poskytuje služby (občanům) spotřebitelům.

V případě úprav by bylo možné tento vzor použít i na vztah mezi dvěma občany nepodnikateli, kromě záhlaví smlouvy by musel být odstraněn čl. I. odst. 1 a čl. III. bod 1.1. – občan nepodnikatel neodvádí DPH a čl. III bod 2.2. – občan nepodnikatel nevydává daňové doklady, pouze potvrzení o převzetí.

 

 

Komentář 2

Komentář k čl. I. odst. 1.:

Výroba rukodělné odborné práce a práce na dřevoobráběcích strojích při kusové výrobě nábytku, včetně stavebně truhlářské práce (mj. osazování vestavěného nábytku) je řemeslnou živností a je blíže popsána v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

 

 

Komentář 3

Komentář k čl. V odst. 2:

Pokud si objednatel vymíní, že bude skříň zhotovena z určitého jím dodaného materiálu, je zhotovitel (tedy výrobce skříně) zásadně povinen takto ji vyrobit. Jestliže se jedná o materiál nevhodný, např. dřevo, které není dostatečně vyschlé a bude „pracovat“, což způsobí deformace zhotovené skříně, pak za takovou vadu odpovídá zhotovitel pouze tehdy, jestliže neupozornil na vadnost či nevhodnost materiálu. Totéž platí o nevhodných pokynech objednatele.

Jestliže zhotovitel upozorní objednatele na vady či nevhodnost jím dodaného materiálu nebo nevhodnost jeho pokynů, a objednatel přesto trvá dále na tom, aby byla skříň zhotovena, zhotovitel se tímto odpovědnosti za vady takto vzniklé zprostí. Doporučujeme ovšem zhotoviteli takové upozornění co nejdříve opakovat, a to v písemné formě, aby to mohl prokázat v případném sporu, jinak se vystavuje nebezpečí, že po zhotovení bude objednatel reklamovat právě ty vady, které vznikly v důsledku jeho nevhodných pokynů či jím dodaných materiálů (tyto případy jsou časté ve stavebnictví, kdy si objednatelé sami obstarají např. nekvalitní obklady či venkovní dlažbu a pak reklamují praskání dlažby a vyžadují výměnu, přestože byli na nízkou kvalitu ústně upozorněni).

 

Komentář 4

Komentář k čl. V odst. 1 a 3:

Obecná odpovědnost za vady znamená, že zhotovitel (v našem případě výrobce skříně) odpovídá za to, že skříň má vlastnosti obvyklé, je jí možno použít podle účelu smlouvy – je funkčně použitelná jako skříň.

Zhotovitel dále odpovídá za to, že skříň má vlastnosti výslovně vymíněné objednatelem. Tyto výslovně vymíněné vlastnosti by měly vyplývat ze specifikace skříně (viz. čl. I odst. 2 smlouvy). Zhotovitel tedy je povinen vyrobit skříň dle rozměrů a z materiálů, jak požadoval – vymínil si – objednatel. Dalšími takovými vymíněnými vlastnostmi jsou barva, vnitřní uspořádání skříně apod. Je proto nutné dbát na to, aby bylo dílo – skříň specifikována co nejpřesněji, tím mohou obě smluvní strany předejít nedorozuměním a zbytečným sporům.

 

Komentář 5

Komentář k čl. V odst. 4:

Tyto nároky jsou uvedeny v ust. § 648 občanského zákoníku, a liší se v závislosti na tom, zda jde o vady odstranitelné nebo neodstranitelné.

Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněny v záruční době. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil jakož i o provedení opravy a době jejího trvání – to je důležité, neboť doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá, záruční doba se tedy o tuto dobu prodlužuje (jedná se zejména o případy, kdy zhotovenou věc nemohl objednatel užívat).

 

 

Komentář 6

Komentář k čl. VI. odst. 1 až 4

Občanský zákoník poněkud nešťastně dává objednateli právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před zhotovením díla, a to i zcela bez jakéhokoliv důvodu (§ 624 odst. 1 občanského zákoníku). Toto právo spotřebitele je pak „vyrovnáno“ tím, že objednatel má nárok na úhradu již vykonaných prací – to znamená včetně přiměřeného zisku objednatele – a dále na úhradu účelně vynaložených nákladů. Bude záležet případ od případu, co budou „účelně“ vynaložené náklady a jaké budou již „provedené práce“.

Nedoporučujeme proto objednatelům, aby bez udání důvodu odstupovali od smlouvy, když už je zřejmé, že zhotovitel začal se zhotovováním objednaného díla. Je to ekonomicky nevýhodné a navíc mohou objednateli vzniknout nároky, jak bylo uvedeno výše. Tyto nároky jsou poměrně obtížně prokazatelné a z toho pak mohou vzniknout spory zejména o výši a oprávněnost takových nároků. Na druhé straně lze doporučit zhotoviteli, aby požadoval již při sjednání smlouvy zálohu, z níž může svůj nárok v případě odstoupení od smlouvy uspokojit, resp. uspokojit alespoň částečně.

Druhou možností odstoupení od smlouvy ještě před zhotovením díla je případ, kdy je zřejmé, že dílo nebude zhotoveno řádně (tj. ve sjednané podobě a kvalitě, viz. komentář k vlastnostem vymíněným) nebo včas (§ 642 odst. 2 občanského zákoníku). Záleží na tom, zda se objednatel o něčem takovém dozví.

Předpokladem k odstoupení objednatelem je poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě. Objednatel by proto měl písemně vyzvat zhotovitele, že se např. při poslední kontrole díla dověděl, že barva zhotovovaného díla neodpovídá barvě sjednané, proto dává zhotoviteli přiměřenou lhůtu v délce … dnů k tomu, aby byl takový nedostatek odstraněn. V případě šatní skříně nebo jiné drobnější zakázky asi nebude takový postup příliš praktický a bude připadat v úvahu spíše u větších zakázek či staveb.

 

Komentář 7

Komentář k čl. VI. odst. 5

Jde o jeden z nároků z odpovědnosti za vady, když v důsledku neodstranitelných vad/vady nelze zhotovenou věc řádně užívat (viz. § 648 odst. 2 občanského zákoníku). Po zrušení smlouvy mají obě smluvní strany navzájem vrátit vše, co podle smlouvy dostaly, tzn. zhotovitel by měl vrátit peníze zaplacené objednatelem jako cena za dílo a objednatel by měl vrátit zhotovenou skříň.

Na rozdíl od případu uvedeného v čl. VI. odst. 1 písm. b) nemá zhotovitel nárok na úhradu již vykonaných prací nebo vynaložených nákladů. Jde v podstatě o sankci za zhotovení vadného díla, které nelze řádně užívat. Objednatel si naproti tomu musí být vědom, že pokud bude chtít zaplacenou částku po objednateli vymáhat, musí prokázat, že vada, popř. vady skutečně brání řádnému užívání zhotovené věci.

Možnost odstoupit od smlouvy pro její vady má natolik závažné důsledky (zrušení smlouvy „od počátku“), že ji doporučujeme vždy konzultovat s právníkem.