Kupní smlouva na movitou věc (univerzální vzor smlouvy) - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Kupní smlouva na movitou věc (univerzální vzor smlouvy)

  Publikováno: 22. března 2014     Přečteno: 7 847x

Bookmark and Share

Kupní smlouva

 

podle ustanovení § 409 a následujících obchodního zákoníku

 

mezi

 

 1. společností ………………………………

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……, oddíl …, vložka ………

sídlem ………………

IČ ………………

DIČ ………………

jednající ………………

(dále také jen „prodávající“)

a

 

 1. podnikatelem ………………………………

místem podnikání ………………

IČ ………………

DIČ ………………

(dále také jen „kupující“)

 

společně také „smluvní strany“

 

I.

Předmět smlouvy

 

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu …… kusů ………………………… (dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.

 

 1. Kupující se zavazuje za zboží zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

 

II.

Kupní cena

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za zboží činí …………,- Kč bez DPH. K této ceně bude účtována DPH v souladu s právní úpravou platnou a účinnou v době plnění (dále jen „kupní cena“).

 

 1. Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajícího na dopravu zboží do místa dodání, kterým je provozovna kupujícího v …………………, na ulici …………………, číslo popisné …… (dále jen „místo dodání“).

 

 1. Prodávající tímto potvrzuje, že kupní cena byla zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy.

 

III.

Dodání a převzetí zboží

 

 1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa dodání, a to dne …… mezi …… hodinou ranní a …… hodinou odpolední, a tam je předat kupujícímu nebo osobě jím pověřené.

 

 1. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu tyto doklady:

 • …………………………………

 • …………………………………

 • …………………………………

 

 1. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující oprávněn zboží převzít nebo je odmítnout.

 

 1. Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je kupující povinen převzít a převzetí prodávajícímu potvrdit.

 

IV.

Množství, jakost, provedení a obal zboží

 

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství určeném v článku I. této smlouvy.

 

 1. Zboží musí být dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

 

 1. Pro přepravu je prodávající povinen zboží zabalit způsobem, který dostatečně zajistí jeho uchování a ochranu.

 

V.

Vady zboží, záruka za jakost, nároky z vad zboží

 

 1. Zboží má vady, není-li prodávajícím dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

 

 1. Prodávající přejímá závazek, že dodané zboží bude po dobu ………… měsíců od jeho dodání kupujícímu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si po tuto dobu zachová obvyklé vlastnosti.

 

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právem třetí osoby či osob, tedy že zboží nemá žádné právní vady.

 

 1. Má-li zboží vady a je-li dodáním takového zboží porušena smlouva prodávajícím podstatným způsobem, je kupující oprávněn

 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné,

 3. odstoupit od smlouvy.

Volba mezi těmito nároky kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku v uvedené lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

 1. Porušení smlouvy prodávajícím je podstatné, pokud prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo pokud v této době bylo rozumné s přihlédnutím k účelu smlouvy předvídat, že kupující nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy.

 

 1. Má-li zboží vady a je-li dodáním takového zboží porušena smlouva prodávajícím nepodstatným způsobem, je kupující oprávněn požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

 

VI.

Nabytí vlastnického práva kupujícím, nebezpečí škody na zboží

 

 1. Vlastnické právo ke zboží kupující nabývá okamžikem převzetí dodaného zboží.

 

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží převezme, nebo - jestliže tak neučiní včas - v době, kdy mu prodávající zboží v souladu s touto smlouvou dodá a kupující poruší svou povinnost zboží převzít.

 

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

 

 1. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

 

 1. Smlouva byla vypracována ve … vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží … stejnopisy.

 

 1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

 

 

V …………… dne ……… V …………… dne ………

 

 

 

 

…………………………………… ……………………………………

prodávající kupující

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 1

Obecný komentář ke smluvnímu vzoru:

Tento vzor se použije na:

 • kupní smlouvu na movitou věc, jestliže je taková smlouva uzavřena mezi podnikateli a pokud je při jejím vzniku a s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se týká podnikatelské činnosti smluvních stran

 • kupní smlouvu na movitou věc, jestliže je taková smlouva uzavřena mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli a pokud se týká zabezpečování veřejných potřeb

 • kupní smlouvu na movitou věc, jestliže se smluvní strany takové smlouvy písemně dohodnou, že se jejich závazkový vztah bude řídit obchodním zákoníkem

Smlouva o dodání zboží, které má být teprve vyrobeno se považuje za kupní smlouvu, ledaže strana, které má být zboží dodáno, se zavazuje předat druhé smluvní straně podstatnou část věcí, jichž je zapotřebí k výrobě zboží. Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část závazku strany, která má zboží dodat, spočívá ve vykonání činnosti nebo závazek této strany zahrnuje montáž zboží.

Komentář 2

Komentář k článku I. odst. 1:

Zbožím se rozumí movitá věc určená jednotlivě nebo co do množství a druhu.

 

Komentář 3

Komentář k článku II. odst. 1:

Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu stanovenou podle ust. § 448 obchodního zákoníku.

 

Komentář 4

Komentář k problematice podepisování smlouvy

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, uvede se tu jméno a příjmení a fyzická osoba se zde podepíše.

Je-li smluvní stranou obchodní společnost, uvede se tu obchodní firma, jméno jednající osoby a název její funkce, tedy např. ABC, s. r. o. jednající panem Janem Novákem, jednatelem. Jednající osoba se zde podepíše.