Mandátní smlouva - obecná - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Mandátní smlouva - obecná

  Publikováno: 22. března 2014     Přečteno: 14 470x

Bookmark and Share

Mandátní smlouva

ve smyslu ust. § 566 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

uzavřená mezi

 

společností ………………………………

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………, oddíl …, vložka ………

sídlem ………………………………

IČ ………………

jednající ………………………………

(dále jen „mandant“)

 

a

 

 1. společností ………………………………

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………, oddíl …, vložka ………

sídlem ………………………………

IČ ………………

jednající ………………………………

(dále také jen „mandatář“)

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 1. Mandant má zájem, aby pro něj mandatář zařídil obchodní záležitost spočívající v ………………………………

 

 1. Mandatář prohlašuje, že je právně a fakticky schopen a oprávněn obchodní záležitost dle této smlouvy zařídit, a to za úplatu níže sjednanou.

 

II.

Předmět smlouvy

 

 1. Mandatář se zavazuje pro mandanta na jeho účet zařídit obchodní záležitost spočívající v ……………………………. a provádět za tím účelem činnost právní úkony a činnost určenou v odst. 2 tohoto článku. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za činnost podle této smlouvy úplatu sjednanou v čl. III. níže.

 

 1. V rámci provádění předmětu smlouvy se mandatář zejména zavazuje:

2.1. Provádět jménem mandanta právní úkony ……………..

2.2. Provádět další činnost, a to …………………..

 

 1. K právním úkonům, které je povinen provést mandatář podle této smlouvy, je povinen mandant vystavit plnou moc, a to při uzavření této smlouvy nebo na žádost mandatáře do 3 dnů od doručení žádosti mandantovi.

 

 1. Mandatář je oprávněn zmocnit jinou osobu prováděním činnosti podle této smlouvy.

 

III.

Úplata a platební podmínky

 

 1. Úplata

1.1. Úplata mandatáře, kterou je povinen zaplatit mandant za činnost podle této smlouvy byla sjednána ve výši ……..,-Kč (slovy …….. korun českých). V ceně je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši …%.

1.2. Smluvní strany si sjednaly, že veškeré náklady, které mandatář nutně nebo účelně vynaložil při plnění svého závazku, jsou již zahrnuty v úplatě dle bodu 1.1. shora.

1.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k rozšíření činnosti mandanta dodatkem k této smlouvě, pak bude v tomto dodatku obsažena i úprava úplaty za tyto další činnosti.

 

2. Platební podmínky

2.1. Smluvní strany si sjednaly zálohu ve výši …..,-Kč. Mandatář tímto potvrzuje, že mandant zaplatil tuto zálohu mandatáři v hotovosti před podpisem této smlouvy.

2.2. Nárok mandatáře na zaplacení zbývající části úplaty, tj. nárok na zaplacení …..,-Kč, vzniká řádným provedením činnosti.

2.3. Úplata, po odpočtu poskytnuté zálohy, bude mandantem uhrazena ke dni provedení činnosti, a to ihned po jejím provedení. Úhrada bude provedena v hotovosti, oproti písemnému vyúčtování ve formě daňového dokladu, který mandatář vystaví a vydá mandantovi.

2.4. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty má mandatář právo požadovat vedle zaplacení ceny též úroky z prodlení.

 

IV.

Doba trvání smlouvy

 

1. Tato mandátní smlouva se sjednává ode dne ………… na dobu určitou, a to do ………………

 

2. Mandátní smlouva končí:

2.1. uplynutím doby;

2.2. písemnou dohodou smluvních stran;

2.3. písemnou výpovědí mandanta, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu;

Ta musí být doručena druhé smluvní straně, přičemž účinky výpovědi nastávají dnem, kdy se o ni mandatář dověděl nebo mohl dovědět. Výpověď však může stanovit pozdější účinnost.

Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má mandatář nárok na úhradu nutně a účelně vynaložených nákladů a na přiměřenou část úplaty.

2.4. písemnou výpovědí mandatáře, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu;

Mandatář může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena mandantovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.

Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je mandatář k tomu povinen. Ohledně této činnosti uskutečněné ode dne výpovědi do její účinnosti má mandatář nárok na úhradu nutně a účelně vynaložených nákladů a na část úplaty přiměřené výsledku dosaženému při zařizování záležitosti.

 

2.5. Závazek mandatáře zaniká jeho smrtí, je-li fyzickou osobou, nebo jeho zánikem, je-li právnickou osobou.

 

3. Při skončení smlouvy je mandatář povinen vrátit mandantovi veškeré věci nebo doklady jemu poskytnuté mandantem k plnění povinností z této smlouvy nebo které v této souvislosti nabyl, a to bez zbytečného odkladu nejpozději však do … dnů, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Řádné předání dokladů a věcí bude potvrzeno smluvními stranami písemným protokolem.

 

V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Mandatář je zejména povinen:

1.1. vykonávat činnost dle této smlouvy řádně a včas, s potřebnou odbornou péčí, a to vše v souladu s platnými předpisy a jemu známými zájmy mandanta;

1.2. informovat průběžně mandanta o plnění předmětu smlouvy a oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a které mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta;

1.3. řídit se pokyny mandanta. Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však mandatář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.

1.4. předávat mandantovi všechny zpracované návrhy a podklady a činit právní úkony v souvislosti s plněním této smlouvy a realizovat je podle jeho pokynů;

1.5. jednat a činit potřebné právní úkony navenek, vůči třetím osobám, jménem a na účet mandanta, jen na základě plné moci jemu udělené.

 

2. Mandant je zejména povinen:

2.1. poskytnout mandatáři řádně a včas veškeré informace a doklady, včetně plné moci, bez jejichž poskytnutí by mandatář nemohl v souladu s touto smlouvou plnit své povinnosti;

2.2. zabezpečit mu nezbytnou součinnost se všemi zainteresovanými osobami /se svými zaměstnanci, externími spolupracovníky apod./, popř. s dalšími subjekty;

2.3. zabezpečit mandatáři potřebné podmínky, zajistit a poskytnout věci a prostředky, nezbytné k plnění smluvních povinností.

 

 

VI.

Závěrečná ujednání

 

 1. V případě, že by některé ustanovení smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.

 

 1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku.

 

 1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, oba s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

 

 

V ………… dne .................... V …………. dne .................

 

.................................................. ....................................................