Nabídka vzorů - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Nabídka vzorů

Aktuální seznam vzorových smluv (1082)

 • Nový občanský zákoník (217)
  • Ostatní vzory (7)
   • Vzory (7)
    • Výpověď skladovatele smlouvy o skladování
    • Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží
    • Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží
    • Smlouva o skladování - výzva k vyzvednutí uloženého zboží
    • Potvrzení o převzetí zboží ke skladování
    • Skladištní list
    • Odvolání veřejné nabídky
  • Zastoupení (8)
   • Vzory (8)
    • Plná moc-registr vozidel
    • Plná moc- přebírání písemností
    • Plná moc- přebírání písemností, omezena časově
    • Odvolání plné moci advokátovi
    • Prohlášení o podepisování prokuristy
    • Substituční plná moc
    • Plná moc - fyzická osoba zastupující obchodní korporaci
    • Návrh na přivolení soudu s podnikáním nezletilého
  • Přenechání k užití jinému (28)
   • Vzory (28)
    • Výpověď pronajímatele z nájmu bytu (důvody na straně nájemce)
    • Výpověď pronajímatele z nájmu bytu ( důvody na straně pronajímatele)
    • Souhlas pronajímatele s podnájmem
    • Souhlas vlastníka ( pronajímatele) s podnájmem
    • Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami bytu
    • Oznámení potřeby oprav pronajímateli bytu
    • Výpověď z nájmu bytu nájemcem
    • Nevhodné chování nájemce- pohrůžka vypovědí z nájmu
    • Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného
    • Smlouva o nájmu bytu - na dobu určitou
    • Smlouva o ubytování
    • Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
    • Vznik společného nájmu bytu - přistoupení osoby k nájemní smlouvě
    • Smlouva o výpůjčce
    • Náhrada za převzetí zákaznické základny
    • Námitky proti výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání
    • Návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu
    • Výzva nájemce k odstranění vad bránícím řádnému užívání bytu
    • Výprosa
    • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
    • Smlouva o budoucí smlouvě - nájem nemovitosti
    • Smlouva o nájmu movité věci
    • Smlouva o nájmu nemovitosti
    • Pachtovní smlouva - zemědělský pacht
    • Pachtovní smlouva
    • Oznámení odstranění závady v bytě
    • Pacht závodu
    • Výpověď nájmu věci movité nájemcem
  • Úschovy (2)
   • Vzory (2)
    • Smlouva o úschově
    • Smlouva o ustájení koně
  • Příkazní smlouvy (2)
   • Vzory (2)
    • Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitosti
    • Příkazní smlouva
  • Dílo (3)
   • Vzory (3)
    • Smlouva o dílo - obecná
    • Smlouva o dílo - zhotovení skříně
    • Odstoupení od smlouvy o dílo
  • Ostatní (59)
   • Vzory (35)
    • Smlouva o rozšíření SJM
    • Smlouva o zúžení SJM
    • Dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely
    • Dohoda o výživném mezi manžely
    • Dohoda o výživném rozvedeného manžela (měsíční plnění)
    • Uznání dluhu
    • Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci
    • Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
    • Smlouva o úvěru
    • Dohoda o srážkách ze mzdy
    • Odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku
    • Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - dlužné skladné
    • Smlouva zasílatelská
    • Stanovy - založení spolku
    • Podlicenční smlouva
    • Smlouva o zprostředkování
    • Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti
    • Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti
    • Zakládací listina - nadace
    • Smlouva o zápůjčce
    • Smlouva o zápůjčce - splátky
    • Smlouva o zápůjčce - zaměstnanecká
    • Smlouva o zápůjčce - bezúročná
    • Sponzorská smlouva - sportovní oddíl
    • Sponzorská smlouva - spolek
    • Kupní smlouva na internetovou doménu
    • Licenční smlouva
    • Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
    • Plná moc - stavební řízení
    • Doložka do smluv - ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
    • Oznámení o zrušení nabídky smlouvy
    • Listina přítomných na schůzi spolku
    • Odpor proti platebnímu rozkazu
    • Odvolání z funkce likvidátora
    • Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání
   • Zájezd (8)
    • Písemné oznámení o postoupení smlouvy o zájezdu - změna zákazníka
    • Návrh na změnu smlouvy o zájezdu
    • Uplatnění práva zákazníka na rozdíl v ceně
    • Výzva k vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu
    • Odstoupení od smlouvy o zájezdu s uplatněním práva na jiný zájezd
    • Smlouva o zájezdu
    • Smlouva o zájezdu - zahraniční školní pobyt
    • Náhrada újmy za narušení dovolené
   • Přeprava (5)
    • Smlouva o přepravě osoby - zavazadlo přepravované společně s cestujícím
    • Smlouva o přepravě osoby - zavazadlo přepravované odděleně
    • Smlouva o přepravě osoby
    • Smlouva o přepravě věci
    • Náložný list
   • Péče o zdraví (1)
    • Smlouva o péči o zdraví
   • Kontrolní činnost (0)
   • Vedení účtu (0)
   • Zaopatřovací smlouvy (1)
    • Smlouva o důchodu
   • Pojištění (7)
    • Nesouhlas pojistníka se změnou výše pojistného
    • Odstoupení od smlouvy o penzijním připojištění uzavřené na dálku
    • Dohoda o zániku pojištění
    • Výpověď pojištění
    • Pojistná smlouva
    • Oznámení pojistníka podle § 2852 odst.1 občanského zákoníku
    • Odstoupení od smlouvy o životním pojištění
   • Ostatní (2)
    • Smlouva o kontrolní činnosti
    • Odstoupení od smlouvy o ubytování
  • Manželství (12)
   • Vzory (12)
    • Dohoda o vypořádání SJM
    • Návrh na rozvod manželství
    • Návrh na rozvod manželství s dětmi
    • Návrh na zúžení společného jmění manželů
    • Předmanželská smlouva
    • Návrh na povolení uzavřít manželství
    • Souhlas druhého manžela - koupě
    • Souhlas druhého manžela - prodej
    • Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu
    • Dohoda o odděleném bydlení manželů
    • Postih společného jmění manželů
    • Oznámení o změně příjmení po rozvodu
  • Rodina (1)
   • Vzory (1)
    • Dohoda o příspěvku na výživu a úhradu někt.nákladů neprovdané matce
  • Vlastnictví a spoluvlastnictví (6)
   • Vzory (6)
    • Změna SJM na podílové spoluvlastnictví
    • Žaloba o určení vlastnictví vydržením
    • Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci
    • Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti - pozemek
    • Žaloba vůči sousedovi na zdržení se zásahu do vl.práva
    • Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce
  • Věcná práva k cizím věcem (14)
   • Vzory (14)
    • Návrh na výmaz zástavního práva
    • Žádost o výmaz služebnosti - práva užívání bytu
    • Prohlášení o přijetí ceny zastavené věci
    • Zástavní smlouva - dům
    • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
    • Zástavní smlouva na pohledávku
    • Návrh na vklad - výmaz služebnosti
    • Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - plynová přípojka
    • Smlouva o zřízení zástavního práva k bytu
    • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva
    • Zástavní smlouva - nemovitost
    • Smlouva o zániku služebnosti
    • Uplatnění zadržovacího práva
    • Oznámení o změně výkonu zástavního práva
  • Dědictví (19)
   • Vzory (19)
    • Závět napsaná vlastní rukou ( holografická)
    • Závěť alografní
    • Závěť napsána vlastní rukou- (holografická)
    • Zřeknutí se dědického práva
    • Závěť zaznamenaná starostou obce ( závěť s úlevami)
    • Závěť pořízená ve válce velitelem ( závěť s úlevami)
    • Závěť pořízená na palubě letadla ( závěť s úlevami)
    • Závěť - náhradní dědicové
    • Závěť – podmínka
    • Závěť - svěřenské nástupnictví
    • Odvolání (alografní) závěti
    • Odvolání ( holografní) závěti
    • Prohlášení o vydědění
    • Závěť se zřízením odkazu
    • Odvolání daru pro nevděk
    • Odvolání daru pro nouzi
    • Závěť pořízená na palubě námořního plavidla
    • Žaloba o určení neplatnosti závěti
    • Dohoda dědiců o jiné výši dědického podílu
  • Změna a zánik závazků (20)
   • Vzory (20)
    • Dohoda o přistoupení k dluhu
    • Dohoda o převzetí dluhu
    • Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým
    • Dohoda o prominutí dluhu
    • Jednostranné započtení
    • Kvitance o úhradě dluhu
    • Smlouva o postoupení pohledávky - úplatné postoupení
    • Smlouva o postoupení pohledávky zajištěné ručením
    • Poukázka
    • Oznámení ručitele dlužníkovi
    • Oznámení věřitele o trvání na plnění smlouvy
    • Smlouva o zajištění části závazku ručením
    • Smlouva o zajištění závazku ručením
    • Dohoda o narovnání
    • Nesouhlas s prominutím dluhu
    • Následná nemožnost plnění ze smlouvy
    • Výzva k poskytnutí nedělitelného plnění
    • Nemožnost dovolat se neplatnosti smlouvy
    • Smlouva o postoupení pohledávky - bezúplatné postoupení
    • Smlouva o postoupení pohledávky - globální cese
  • Koupě a darování (36)
   • Vzory (36)
    • Upozornění spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy
    • Kupní smlouva na dům a zahradu
    • Kupní smlouva - právnické osoby
    • Darovací smlouva - převod vlastnictví k bytu
    • Darovací smlouva - převod spoluvlastnického podílu k bytu
    • Darovací smlouva - nemovitost
    • Darovací smlouva - občan obci
    • Darovací smlouva - obec občanovi
    • Kupní smlouva - splátky
    • Kupní smlouva - zajištění smluvní pokutou
    • Darovací smlouva - darování škole
    • Kupní smlouva na základě plné moci
    • Kupní smlouva - převod vlastnictví k bytu
    • Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku
    • Kupní smlouva - zřízení služebnosti doživotního užívacího práva
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - kupní cena z úvěru
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt - obecná
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitosti - obecná
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitost se zřízením služebnosti bytu
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zajištění smluvní pokutou
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zástavní právo
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt
    • Kupní smlouva - zrušení zástavního práva
    • Kupní smlouva - dva manželské páry
    • Kupní smlouva - garáž
    • Kupní smlouva - zvíře
    • Kupní smlouva na koně
    • Kupní smlouva - prodej psa
    • Darovací smlouva se zřízením služebnosti
    • Kupní smlouva - podílové spoluvlastnictví
    • Výzva k zaplacení dluhu z kupní smlouvy
    • Kupní smlouva - movitá věc
    • Odstoupení od kupní smlouvy
    • Doložka do smluv - prodej věci úhrnkem
    • Odstoupení od darovací smlouvy
    • Odstoupení od kupní smlouvy
 • Občanský zákoník do 31.12.2013 (286)
  • Manželství a SJM (15)
   • Vzory (15)
    • Předmanželská smlouva
    • Dohoda o vypořádání SJM
    • Souhlas druhého manžela - prodej
    • Souhlas druhého manžela - koupě
    • Návrh na rozvod manželství - bezdětného
    • Smlouva o rozšíření SJM
    • Smlouva o zúžení SJM
    • Dohoda o výživném
    • Dohoda o výživném rozvedeného manžela - měsíční plnění
    • Dohoda o příspěvku na výživu a úhradu některých nákl. neprovdané matce
    • Návrh na stanovení přípěvku neprovdané matce
    • Nesporný rozvod - návrh
    • Žaloba na rozvod manželství s dětmi
    • Návrh na schválení dohody rodičů
    • Návrh na zúžení společného jmění manželů
   • Daň darovací (0)
   • Daň z převodu nemovitostí (0)
  • Dlužníci (19)
   • Uznání dluhu, žaloba (4)
    • Výzva k zaplacení dluhu
    • Žaloba na zaplacení dluhu
    • Uznání dluhu
    • Návrh na vydání platebního rozkazu
   • Dohody (10)
    • Dohoda o uznání a úhradě dluhu - splátky - zajištění směnkou
    • Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým
    • Dohoda o prominutí dluhu
    • Dohoda o úhradě dluhu
    • Dohoda o srážkách ze mzdy
    • Žádost o provádění srážek ze mzdy
    • Dohoda o převzetí dluhu
    • Dohoda o přistoupení k závazku
    • Poukázka
    • Směnečné prohlášení - dohoda o uznání a úhradě dluhu
   • Započtení pohledávek (2)
    • Jednostranné započtení
    • Dohoda o započtení
   • Zajišťovací instrumenty (2)
    • Uplatnění zadržovacího práva
    • Smlouva o zajištění převodu práva
   • Oznámení věřitele o trvání na plnění ze smlouvy (1)
    • Oznámení věřitele o trvání na plnění ze smlouvy
  • Stavebnictví (2)
   • Vzory (2)
    • Ohlášení jednoduché stavby
    • Žádost o vydání stavebního povolení
  • Smlouva o půjčce (4)
   • Vzor smlouvy o půjčce (3)
    • Smlouva o půjčce
    • Smlouva o půjčce - bezúročná
    • Smlouva o půjčce - splátky
   • Výzva k vrácení půjčky (1)
    • Výzva k vrácení
  • Darovací smlouva (6)
   • Vzory smluv (5)
    • Darovací smlouva - darování škole
    • Darovací smlouva - nemovitost
    • Darovací smlouva - movitá věc - obecná
    • Dohoda o vrácení darovaných nemovitostí
    • návrh na vklad - vrácení daru
   • Výminek (1)
    • "Výminek" - darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene
  • Postoupení pohledávky (2)
   • Smlouva o postoupení pohledávky (2)
    • Smlouva o postoupení pohledávky
    • Oznámení dlužníkovi
  • Mimosoudní narovnání (1)
   • Dohoda o narovnání (1)
    • Dohoda o narovnání
  • Smlouva o úschově (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o úschově
  • Výživné (2)
   • Vzory (2)
    • Dohoda o výživném mezi manželi
    • Žaloba o výživné na zletilé dítě
  • Smlouva o smlouvě budoucí (4)
   • Vzory (4)
    • Smlouva o smlouvě budoucí - nájemní
    • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - právo doživotního užívání nemovitostí
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt
    • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - inženýrské sítě
  • Smlouva o ubytování (1)
   • Vzory (1)
    • Smlouva o ubytování
  • Byty a nebytové prostory (11)
   • Smlouvy (5)
    • Smlouva o nájmu nebytových prostor
    • Smlouva nájmu bytu na dobu neurčitou
    • Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
    • Smlouva o podnájmu bytu
    • Smlouva o podnájmu nebytových prostor
   • Uplatnění práv nájemce vůči pronajimateli (1)
    • Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného
   • Uplatnění práv pronajimatele vůči nájemci (2)
    • Nezaplacení nájemného – upomínka + pohrůžka výpovědí z nájmu
    • Nevhodné chování nájemce – upomínka + pohrůžka výpovědí z nájmu (např. rušení klidu, poškozování bytu a společných prostor v domě apod.),
   • Ukončení nájmu (2)
    • Dohoda o ukončení nájmu bytu
    • Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor
   • Souhlas vlastníka (pronajímatele) s podnájmem (1)
    • Souhlas vlastníka (pronajímatele) s podnájmem
  • Založení obecně prospěšné společnosti (6)
   • Vzory (6)
    • Komentář
    • Zakládací smlouva
    • Čestné prohlášení člena správní rady
    • Plná moc k převzetí usnesení
    • Podpisový vzor člena správní rady
    • Zápis z jednání správní rady
  • Založení občanského sdružení (2)
   • Vzory (2)
    • Stanovy občanského sdružení
    • Návrh na registraci sdružení
  • Dědictví (12)
   • Vydědění (4)
    • Listina o vydědění
    • Listina o vydědění (neprojevuje zájem)
    • Listina o vydědění § 469a písm. a)
    • Listina o vyděďení § 469a písm. d)
   • Závěť (7)
    • Dovolání se neplatnosti části závěti
    • Závěť - alografní
    • Závěť - holografní
    • Odvolání (alografní) závěti
    • Odvolání (holografní) závěti
    • Závěť s určením náhradního dědice
    • Žaloba o určení neplatnosti závěti
   • Dohoda o vypořádání dědictví (1)
    • Dohoda o vypořádání dědictví
  • Občanské soudní řízení (85)
   • Žádosti na soud (5)
    • žádost o vyznačení doložky vykonatelnosti
    • žádost o vyznaení právní moci rozhodnutí
    • žádost o osvobození od soudních poplatků
    • Žádost o odročení jednání
    • Žádost věřitele o zaplacení pohledávky
   • Vzory podání (47)
    • Zpětvzetí odvolání
    • Žaloba na určení otcovství
    • Žaloba soudní prodej zástavy
    • Žaloba věřitele o zaplacení půjčky
    • Žaloba na ochranu dobré pověsti obchodní společnosti
    • Návrh na koncetraci řízení
    • Návrh žalovaného na doplnění rozsudku
    • Návrh žalovaného na zrušení rozsudku pro zmeškání
    • Odepření výpovědi svědka
    • Uplatnění nároku na svědečné a náhradu hotových výdajů
    • Vzdání se práva účasti na projednání věci
    • Zpětvzetí žaloby
    • Námitka projednání věci před rozhodci
    • Návrh žalobce na vydání rozsudku pro uznání
    • Návrh na opravu rozsudku
    • Návrh na nařízení předběžného opatření
    • Návrh účastníků na přerušení řízení
    • Oznámení o skončení pracovního poměru - o novém pracovním poměru
    • Návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům
    • Návrh na povolení uzavřít manželství
    • Návrh na určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
    • Návrh na vrácení způsobilosti k právním úkonům
    • Návrh na vstoupení nabyvatele práv a povinností na místo dosavadního účastníka
    • Návrh na zajištění důkazů svědeckou výpovědí
    • Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům
    • Odpor proti platebnímu rozkazu
    • Odvolání dle ust. § 205 odst. 2 písm. d)
    • Odvolání dle ust. § 205 odst. 2 písm. a
    • Návrh na pokus o smír - § 67 a násl. o.s.ř.
    • Žaloba na vydání věci
    • Žaloba o určení vlastnictví vydržením
    • Žaloba o zaplacení peněžité částky - jeden dlužník
    • Žaloba o zaplacení peněžité částky proti více spoludlužníkům ze společného závazku
    • Žaloba o neplatnost výpovědi z nájmu bytu
    • Žaloba na ochranu proti neoprávněnému zásahu do vlastnického práva
    • Žaloba o náhradu škody z titulu obecné odpovědnosti
    • Návrh na přijetí peněžité částky do úschovy
    • Žaloba na náhradu škodu způsobené na odložených věcech
    • Žaloba na odstranění vad dodáním chybějícího zboží
    • Žaloba na stanovení povinnosti uzavřít smlouvu
    • Žaloba na uložení povinnosti bezplatně odstranit vady díla
    • Žaloba na zvýšení ceny za dílo
    • Žaloba o náhradu škody při náhradní koupi
    • Žaloba o náhradu škody vzniklé nájemci předáním dopravního prostředku nezpůsobilého k provozu
    • Žaloba o náhradu škody vzniklé v důsledku vadného plnění
    • Žaloba o náhradu škody způsobené zhotovitelem
    • Žaloba o zaplacení ceny díla
   • Výkon rozhodnutí (25)
    • Přihláška pohledávky věřitele §338s
    • Přihláška pohledávky 336f
    • Písemné prohlášení povinného za účelem výplaty mezd
    • Oznámení plátce mzdy o skončení pracovního poměru povinného
    • Oznámení o dohodě oprávněného a povinného o nižší částce srážek
    • Odvolání souhlasu oprávněného s nižšími srážkami
    • Návrh povinného na odklad provedení výkonu rozhodnutí
    • Odvolání proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
    • Odvolání proti usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí
    • Žádost o nahlédnutí do spisu dle §260f odst.2
    • Žádost oprávněného o předvolání povinného-§259
    • Žádost o pomoc soudu dle §260 odst.2
    • Žádost o pomoc soudu dle § 260/1
    • Návrh k předvolání povinného za účelem prohlášení o majetku
    • Sdělení povinného o plátci mzdy na dotaz soudu
    • Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí s návhem na předvolání povinného
    • Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
    • Vylučovací žaloba
    • Odvolání proti usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí
    • Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 290 odst. 2 o.s.ř.
    • Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 3 o.s.ř.
    • Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 2 o.s.ř.
    • Návrh plátce mzdy na zastavení výkonu rozhodnutí dle § 290 odst. 1 o.s.ř.
    • Návrh oprávněného na zastavení výkonu rozhodnutí
    • Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí o výchově
   • Exekuce (3)
    • Návrh oprávněného na částečné zastavení exekuce
    • Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce
    • Návrh na nařízení exekuce
   • Dohody v rámci o.s.ř. (1)
    • Dohoda o prorogaci
   • Poddlužnické žaloby (4)
    • Poddlužnická žaloba § 315
    • Poddlužnická žaloba § 296-1
    • Poddlužnická žaloba § 292
    • Poddlužnická žaloba §311
  • Cestovní kanceláře (6)
   • Cestovní smlouva (6)
    • Uplatnění práva zákazníka na rozdíl v ceně
    • Odstoupení od cestovní smlouvy s uplatněním práva na jiný zájezd
    • Návrh na změnu cestovní smlouvy
    • Písemné oznámení o změně účastníka zájezdu
    • Cestovní smlouva
    • Výzva k vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy
  • Smlouva o důchodu (1)
   • Vzor (1)
    • Smlouva o důchodu
  • Příkazní smlouva (1)
   • Vzor (1)
    • Příkazní smlouva
  • Smlouva o výpůjčce (1)
   • Smlouva o výpůjčce (1)
    • Smlouva o výpůjčce
  • Smlouva o obstarání věci (1)
   • Vzor (1)
    • Smlouva o obstarání věci
  • Smlouva o přepravě nákladu (1)
   • Vzor (1)
    • Smlouva o přepravě nákladu
  • Smlouva zprostředkovatelská (3)
   • Vzor (3)
    • Zprostředkovatelská smlouva - obecná
    • Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti
    • Smlouva o zprosředkování nájmu nemovitosti
  • Sdružení fyzických osob (3)
   • Vzory (3)
    • Dohoda o rozpuštění sdružení
    • Smlouva o sdružení fyzických osob
    • Vystoupení ze sdružení
  • Ostatní (3)
   • Vzory (1)
    • Dohoda o poskytnutí mototrového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely
   • Vzory (2)
    • Odstoupení od smlouvy
    • Odvolání plné moci advokátovi
  • Náhrada škody (5)
   • Nároky z vad zboží (4)
    • Uplatnění práva na výměnu věci
    • Uplatnění práva na slevu z ceny zboží
    • Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady
    • Reklamace skrytých vad
   • Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci (1)
    • Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci
  • Smlouva o dílo (1)
   • Smlouva o dílo - obecná (1)
    • Smlouva o dílo - obecná
  • Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt (0)
  • Spoluvlastnictví (2)
   • Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (2)
    • Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci
    • Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - pozemek
  • Spotřebitelské smlouvy (10)
   • Odstoupení od smlouvy (10)
    • Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku
    • Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání
    • Odstoupení od smlouvy pro neinformovanost
    • Upozornění spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy
    • Odstoupení od smlouvy o penzijním připojištění uzavřené na dálku
    • Odstoupení od smlouvy o už. budovy na urč. čas. úsek § 63-1 písm.a)
    • Odstoupení od sml. u už. budovy na urč.čas.úsek § 63-1 písm.b)
    • Odstoupení od sml. o už. budovy na urč.čas.úsek § 63-1 písm.d)
    • Odstoupení od sml. o už. budovy na urč. časový úsek 63-1 c)
    • Odstoupení od sml. o fin. službách uzavřené na dálku
  • Zástavní smlouva (1)
   • Zástavní smlouva na pohledávku (1)
    • Zástavní smlouva na pohledávku
  • Bezdůvodné obohacení (1)
   • Vzory (1)
    • Výzva k úhradě nutné vynaložených nákladů
  • Kupní smlouva (6)
   • Věci movité (6)
    • Kupní smlouva (předkupní právo a právo zpětné koupě).
    • Kupní smlouva - zvíře
    • Potvrzení o zaplacení splátky kupní ceny automobilu
    • Plná moc – registr vozidel
    • Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy)
    • Kupní smlouva na automobil
  • Smlouva o dílo (o zhotovení věci nebo o provedení oprav či úprav) (5)
   • Smlouvy o zhotovení věci (2)
    • Smlouva o zhotovení nábytku na míru
    • Smlouva o zhotovení movité věci (univerzální vzor smlouvy)
   • Oprava nebo úprava věci (1)
    • Písemné potvrzení při převzetí objednávky na opravu tiskárny (toto potvrzení je opravna povinna vydat pokaždé, když nedojde k opravě nebo úpravě věci na počkání, objednatel – zákazník by měl takové potvrzení vždy vyžadovat)
   • Podstatné překročení ceny určené odhadem (2)
    • Oznámení o nutnosti překročit cenu určenou odhadem
    • Odstoupení od smlouvy pro podstatné překročení ceny určené odhadem
  • Komisní prodej (smlouva o obstarání prodeje věci) (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o obstarání prodeje věci (poskytnutí věci do „komise“ za účelem jejího prodeje)
  • Nemovitosti (58)
   • Smlouvy o převodu nemovitostí (16)
    • Smlouva o převodu pozemku a stavby
    • Směnná smlouva
    • Kupní smlouva - nemovitost - nezletilý
    • Kupní smlouva - garáž
    • Kupní smlouva na základě plné moci
    • Kupní smlouva - dva manželské páry
    • Kupní smlouva - podílové spoluvlastnictví
    • Kupní smlouva-právnické osoby
    • Kupní smlouva-předkupní právo
    • Kupní smlouva-splátky
    • Kupní smlouva-s věcným břemenem
    • Kupní smlouva-zajištění smluvní pokutou
    • Kupní smlouva-zrušení zástavního práva
    • Kupní smlouva-zřízení věcného břemene doživotního užívání
    • Darovací smlouva se zřízením věcného břemene
    • Smlouva o koupi najaté nemovitosti
   • Věcná břemena (6)
    • Smlouva o zřízení věcného břemene – právo cesty přes cizí pozemek
    • Smlouva o zřízení věcného břemene - doživotní užívání bytu
    • Smlouva o zřízení věcného břemene - plynová přípojka
    • Návrh na vklad - výmaz věcného břemene
    • Smlouva o zániku věcného břemene
    • Žádost o výmaz věcného břemene
   • Návrhy na zápis vkladu do katastru nemovitostí (1)
    • Návrh na vklad - garáž
   • Nájem nemovitosti (2)
    • Smlouva o nájmu nemovistosti
    • Smlouva o podnájmu nemovitostí
   • Zástavní smlouva (5)
    • Smlouva o zřízení zástavního práva k bytu
    • Zástavní smlouva - dům
    • Dohoda o výmazu zástavního práva
    • Žádost o výmaz zástavního práva
    • Prohlášení o vzdání se zástavního práva věřitelem
   • Ostatní (13)
    • Protokol o předání a převzetí nemovitosti
    • Smlouva o rezervaci nemovitosti
    • Smlouva o předkupním právu
    • Kvitance o úhradě dluhu
    • Návrh na zápis poznámky do KN
    • Návrh na zrušení zápisu poznámkou v KN
    • Vymezení bytových jednotek
    • Změna SJM na podílové spoluvlastnictví
    • Žádost o výmaz stavby z KN
    • žádost o zápis dokončené budovy
    • Žádost o zápis rozestavěné budovy
    • Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
    • Odvolání proti rozhodnutí KN o zastavení řízení
   • Zánik zástavního práva (5)
    • Prohlášení o vzdání se zástavního práva
    • Prohlášení o přijetí obvyklé ceny zástavy
    • Návrh na výmaz zástavního práva
    • Dohoda - zástavní věřitel a dužník
    • Dohoda - zástavní věřitel a zástavce
   • Smlouva o smlouvě budoucí (10)
    • Dohoda o skončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt - obecná
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - kupní cena z úvěru
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitosti - obecná
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitosti s věcným břemenem
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - právo nemovitosti užívat
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - předkupní právo
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zajištění smluvní pokutou
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - záloha z překlenovacího úvěru
    • Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zástavní právo
  • Sousedská práva (jejich narušování) (3)
   • Upozornění a uplatnění práv u obecního úřadu (1)
    • Oznámení o zásahu osoby do pokojného stavu + výzva obecnímu úřadu k přijetí opatření (ochrana pokojného stavu, § 5 občanského zákoníku)
   • Uplatnění práv u soudu (2)
    • Žaloba vůči sousedovi na zdržení se zásahů do vlastnického práva, způsobených (úpravami ohrožujícími sousedící stavbu, hlukem, prachem atd.)
    • Žaloba na uložení povinnosti umožnit vstup na sousední pozemek
 • Podnikatelé – závazkové právo (smlouvy) (165)
  • Ostatní vzory (2)
   • Vzory (2)
    • Smlouva o poskytování konzultací
    • Námitka proti vyloučení člena z bytového družstva
  • Zánik smlouvy v důsledku odstoupení (2)
   • Vzory (2)
    • Výzva ke splnění povinnosti z kupní smlouvy
    • Odstoupení od smlouvy - nesplnění smlouvy ani v dodatečné lhůtě
  • Smlouva o obchodním zastoupení (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o obchodním zastoupení
  • Smlouva o převodu listinných akcií (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o převodu listinných akcií
  • Smlouva o skladování (20)
   • Smlouvy (8)
    • Smlouva o skladování
    • Potvrzení o převzetí věcí ke skladování
    • Výpověď skladovatele smlouvy o skladování
    • Žádost ukladatele o opětovné převzetí věci k uskladnění
    • Žádost ukladatele o předčasné vydání věci
    • Žádost ukladatele o vydání věci - doba neurčitá
    • Skladištní list
    • Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
   • Odstoupení od smlouvy (12)
    • Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - dlužné skladné
    • Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží
    • Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží
    • Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nevyzvednutí zboží (doba neurčitá)
    • Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nevyzvednutí zboží (doba určitá)
    • Oznámení o prodeji zboží po odstoupení od smlouvy - doba neurčitá
    • Oznámení o prodeji zboží po odstoupení od smlouvy - doba určitá
    • Poskytnutí dodatečné lhůty po odstoupení od smlouvy - doba neurčitá
    • Poskytnutí dodatečné lhůty po odstoupení od smlouvy - doba určitá
    • Stanovení dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží - doba neurčitá
    • Stanovení dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží - doba určitá
    • Výzva skladovatele k uhrazení skladného
  • Smlouva o vedení účetnictví (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o vedení účetnictví
  • Smlouva o utajení (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o utajení
  • Smlouva o tichém společenství (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o tichém společenství
  • Vzory pro advokáty (2)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o právních službách - paušální
   • Vzory (1)
    • Výzva k úhradě pohledávek - v zastoupení advokáta
  • Smluvní doložky (3)
   • Vzory doložek (3)
    • Inflační doložka
    • Rozhodčí doložka
    • Měnová doložka
  • Směnky (10)
   • Vzory (8)
    • Rubopis směnky
    • Směnka cizí splatná při předložení
    • Směnka cizí splatná v určitý čas po datu vystavení
    • Směnka cizí splatná v určitý čas po předložení
    • Směnka cizí splatná v určitý den
    • Vzor směnky vlastní
    • Směnečné prohlášení
    • Smlouva o udělení vyplňovacího práva k blankosměnce
   • Směnečné řízení (2)
    • Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu
    • Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
  • Ručení (17)
   • Vzory (17)
    • Smlouva o zajištění závazku ručením
    • Prohlášení ručitele
    • Námitka promlčení uplatněná dlužníkem vůči ručiteli - ručitel neuplatnil námitky
    • Námitka promlčení uplatněná dlužníkem vůči ručiteli - ručitel plnil bez vědomí dlužníka
    • Námitka promlčení uplatněná ručitelem
    • Oznámení postoupení pohledávky ručiteli
    • Oznámení ručitele dlužníkovi o uplatnění plnění pohledávky z titulu ručení
    • Sdělení věřitele ručiteli o výši zajištěné pohledávky
    • Smlouva o postoupení pohledávky zajištěné ručením
    • Smlouva o zajištění části závazku ručením
    • Smlouva o zajištění závazku - více ručitelů
    • Výzva věřitele dlužníkovi k plnění pohledávky zajištěné ručením
    • Výzva věřitele ručiteli k plnění zajištěné pohledávky
    • Zápočet dlužníkovi pohledávky ručitelem
    • Zápočet ručitelovi vlastní pohledávky
    • Žádost ručitele o sdělení výše zajištěné pohledávky
    • Žádost ručitele o vydání dokladů ke splněnému závazku
  • Dlužné pohledávky (7)
   • Jednostranný zápočet (5)
    • Započtení z účtu vedeného bankou
    • Započtení pohledávek v různých měnách
    • Jednostranný zápočet
    • Započtení nesplatné pohledávky - neschopnost dlužníka plnit
    • Započtení nesplatné pohledávky - pohledávka s odloženou splatností
   • Uznání závazku (2)
    • Uznání závazku + dohoda o splátkách
    • Uznání závazku
  • Komisionářská smlouva (1)
   • Vzor (1)
    • Komisionářská smlouva
  • Smlouva o uložení věcí (14)
   • Vzor (14)
    • Výzva uložitele k vydání věci - lhůta uložení nebyla smluvena
    • Výzva opatrovatele k převzetí uložené věci - lhůta pro uložení nebyla sjednána
    • Udělení souhlasu s vynaložením nepředvídaných nákladů
    • Souhlas se svěřením věci třetí osobě
    • Oznámení opatrovatele o odchýlení se od smlouvy
    • Odstoupení opatrovatele od smlouvy o uložení věci
    • Nesouhlas se svěřením věci třetí osobě
    • Nesouhlas s vynaložením nepředvídaných nákladů
    • Smlouva o uložení věcí
    • Žádost o poskytnutí souhlasu s vynaložením nepředvídaných nákladů
    • Žádost o souhlas se svěřením věci třetí osobě
    • Žádost uložitele o vydání věci před skončením doby uložení
    • Stanovení dodatečné lhůty k převzetí věci
    • Výzva opatrovatele k převzetí uložené věci
  • Smlouva o koupi najaté věci (8)
   • Vzor (8)
    • Odstoupení od smlouvy o koupi najaté věci - movitá věc
    • Odstoupení od smlouvy o koupi najaté věci - nemovitost
    • Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - po skončení nájmu
    • Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - před skončením nájmu
    • Uplatnění práva na bezplatné nabytí vlastnictví k pronajaté věci
    • Stanovení dodatečné lhůty - přechod vlastnického práva - movitá věc
    • Stanovení dodatečné lhůty - přechod vl. práva - nemovitost
    • Smlouva o koupi najaté věci
  • Smlouva o úvěru (11)
   • Vzor (6)
    • Smlouva o úvěru
    • Uplatnění nároku na poskytnutí peněžních prostředků
    • Výpověď smlouvy o úvěru dlužníkem
    • Výpověď smlouvy o úvěru věřitelem
    • Žádost o vrácení peněžitých prostředků
    • Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
   • Odstoupení od smlouvy o úvěru (4)
    • Odstoupení od smlouvy o úvěru - nedoplnění zajištění úvěru v přiměřené lhůtě
    • Odstoupení od smlouvy o úvěru - použití úvěru k jinému než smluvenému účelu
    • Odstoupení od smlouvy o úvěru - prodlení dlužníka
    • Odstoupení od smlouvy o úvěru - nemožnost použití úvěru ke smluvnenému účelu
   • Zajištění úvěru (1)
    • Výzva k doplnění zajištění úvěru
  • Banky (2)
   • Vzory smluv (2)
    • Smlouva o vkladovém účtu
    • Smlouva o běžném účtu
  • Smlouva o kontrolní činnosti (1)
   • Smlouva o kontrolní činnosti (1)
    • Smlouva o kontrolní činnosti
  • Smlouva zasílatelská (1)
   • Vzor (1)
    • Smlouva zasílatelská
  • Smlouva oprovedení auditu (1)
   • Smlouva oprovedení auditu (1)
    • Smlouva oprovedení auditu
  • Ostatní (6)
   • Vzory (1)
    • Dodací list
   • Vyúčtování smluvní pokuty s výzvou k uhrazení (1)
    • Vyúčtování smluvní pokuty s výzvou k uhrazení
   • Cenné papíry (1)
    • Uplatnění opce
   • Výzva k úhradě pohledávek (1)
    • Výzva k úhradě pohledávek
   • Dohoda o skončení nájmu věcí movitých (1)
    • Dohoda o skončení nájmu věcí movitých
   • Výzva k vydání bezdůvodného obohacení (1)
    • Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
  • Smlouva o nájmu podniku (4)
   • Smlouva o nájmu podniku (4)
    • Smlouva o nájmu podniku
    • Oznámení nájemce dlužníkovi o přechodu závazků
    • Oznámení pronajímatele dlužníkovi o přechodu pohledávek
    • Výpověď smlouvy o nájmu podniku
  • Kupní smlouva (23)
   • Vzory (10)
    • Kupní smlouva na movitou věc (univerzální vzor smlouvy)
    • Uplatnění nároků z vad zboží
    • Rámcová kupní smlouva
    • Kupní smlouva na ojejtý automobil - dle Obch
    • Kupní smlouva - soubor movitých věcí - obecná
    • Kupní smlouva - soubor movitých věcí - sauna
    • Předávací protokol ke smlouvě na ojetý automobil
    • Příloha ke kupní smlouvě na saunu - Směnečné prohlášení
    • Oznámení kupujícího o přijetí většího množství zboží
    • Prohlášení prodávajícího o poskytnutí záruky
   • Nároky z vad (13)
    • Uplatnění nároku na slevu z ceny - dodání menšího množství zboží
    • Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny - podstatné porušení smlouvy
    • Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranění vad prodávajícím
    • Odstoupení od kupní smlouvy pro právní vady zboží
    • Oznámení prodávajícího o uložení zboží ve skladišti a o zadržení zboží
    • Poskytnutí přiměřené lhůty pro odstranění vad zboží
    • Uplatnění nároku na dodání chybějícího zboží
    • Uplatnění nároku na dodání náhradního zboží
    • Uplatnění nároku na náhradu škody při náhradní koupi
    • Uplatnění nároku na náhradu škody při náhradním prodeji
    • Uplatnění nároku na opravu zboží
    • Výzva k převzetí zboží
    • Odstoupení od smlouvy - zmaření účelu smlouvy
  • Smlouva o prodeji podniku (10)
   • Smlouva o prodeji podniku. (10)
    • Smlouva o prodeji podniku
    • Oznámení kupujícího věřiteli o přechodu závazků
    • Oznámení prodávajícího dlužníkovi o přechodu pohledávek
    • Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny pro vady
    • Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nemovitost
    • Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nezpůsobilost k provozu neodstranění vad
    • Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nezpůsobilost k provozu neodstranitelné vady
    • Oznámení vad a poskytnutuí dodatečné lhůty k jejich odstranění
    • Poskytnutí přiměřené lhůty a upozornění na možnost odstoupení - nemovitost
    • Uplatnění slevy z kupní ceny podniku
  • Smlouva o dílo (10)
   • Smlouvy (3)
    • Smlouva o zhotovení věci (obecný vzor)
    • Smlouva o vedení účetnictví
    • Smlouva o provedení auditu
   • Odstoupení od smlouvy (4)
    • Odstoupení od smlouvy - překročení rozpočtu
    • Odstoupení objednatele od smlouvy o dílo - skryté překážky
    • Odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo - skryté překážky
    • Odstoupení od smlouvy o dílo - postup v rozporu se smlouvou
   • Ostatní (3)
    • Návrh věřitele na určení doby plnění
    • Odepření splnění závazku + poskytnutí dodatečné lhůty
    • Potvrzení o splnění závazku
  • Mandátní smlouva (1)
   • Smlouvy (1)
    • Mandátní smlouva - obecná
  • Zprostředkovatelská smlouva (1)
   • Vzor zprostředkovatelské smlouvy (1)
    • Zprostředkovatelská smlouva
  • Smlouva o nájmu dopravního prostředku (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o nájmu dopravního prostředku
  • Smlouva o provozu dopravního prostředku (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o provozu dopravního prostředku
  • Smlouva o přepravě (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o přepravě
 • Podnikatelé - obchodní společnosti (76)
  • Ostatní vzory (13)
   • Vzory (13)
    • Kmenový list
    • Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva
    • Informování o zákazu konkurence
    • Plná moc pro zastupování na valné hromadě
    • Odvolání valné hromady
    • Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti
    • Informování kontrolní komise o jednání představenstva
    • Dohoda o zániku členství v družstvu
    • Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci
    • Souhlas členů bytového družstva s dáním družstevních bytů do zástavy
    • Informování náhradníka delegáta o svolání shromáždění delegátů
    • Souhlas člena bytového družstva s doplatkem a zvýšením vkladu
    • Oznámení vstupu společnosti do likvidace správce daně
  • Založení společnosti s ručením omezeným (6)
   • Potřebné dokumenty a vzory smluv a podání (5)
    • Společenská smlouva – společnost s ručením omezeným
    • Zakladatelská listina
    • Prohlášení správce vkladů
    • Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
    • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla
   • Obchodní rejstřík (1)
    • Návrh na zápis společnosti do obch. rejstříku
  • Založení akciové společnosti (23)
   • Vzory (1)
    • Potvrzení upisovateli
   • Zakladatelské dokumenty (2)
    • Zakladatelská smlouva
    • Stanovy
   • Jmenování znalců (4)
    • Návrh na jmenování znalcem
    • Osvědčení zakladatelů
    • Souhlas znalce - právnické osoby
    • Souhlas znalce - fyzické osoby
   • Splácení vkladů (3)
    • Prohlášení správce vkladu
    • Prohlášení vkladatele o vkladu
    • Zápis o předání vkladu
   • Dozorčí rada (3)
    • Čestné prohlášení člena DR
    • Podpisový vzor člena DR
    • Zápis z DR
   • Představenstvo (3)
    • Čestné prohlášení člena představenstva
    • Podpisový vzor člena představenstva
    • Zápis z představenstva
   • Plné moci pro advokáta (4)
    • Plná moc k založení společnosti
    • Plná moc ke jmenování znalce
    • Plná moc k vyřízení živností
    • Plná moc pro zápis do rejstříku
   • Ostatní (3)
    • Prohlášení odpovědného zástupce
    • Žádost o zřízení bankovního účtu
    • Sml. o převodu listinných akcií na jméno
  • Založení veřejné obchodní společnosti (5)
   • Vzory (1)
    • Dohoda společníků na dalším trvání společnosti
   • Vzory (4)
    • Společenská smlouva v.o.s.
    • Čestné prohlášení
    • Podpisový vzor
    • Vzdání se odvolání
  • Zřízení odštěpného závodu (2)
   • Vzory (2)
    • Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu
    • Podpisový vzor vedoucího
  • Dohoda o ukončení účasti společníka (1)
   • Vzory (1)
    • Dohoda o ukončení účasti společníka
  • Konkursní řízení (2)
   • Návrh na prohlášení konkursu (2)
    • Návrh dlužníka na konkurs
    • Seznam majetku a závazků
  • Společník spol. s r.o. (3)
   • Vzory (3)
    • Návrh na zrušení účasti společníka v s.r.o.
    • Návrh na vyloučení společníka
    • Výzva ke splacení vkladu společníka
  • Založení nadace (1)
   • Vzory (1)
    • Smlouva o zřízení nadace
  • Konání valné hromady – běžné záležitosti firmy, prokura (6)
   • Vzory (2)
    • Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady
    • Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady
   • Zápisy z valných hromad, pozvánka (4)
    • Pozvánka na valnou hromadu
    • Listina přítomných
    • Zápis z VH - schválení účetní závěrky, rozdělení zisku/úhrada ztráty
    • Plná moc k zastupování na VH
  • Převod obchodního podílu spol. s ručením omezeným (8)
   • Smlouvy, zápisy z valné hromady, návrhy na zápis do obch. rej. (8)
    • Smlouva o převodu celého obch. podílu na dosavadního společníka
    • Smlouva o převodu celého obch. podílu na třetí osobu
    • Zápis z VH - převod celého obchodního podílu
    • Smlouva o převodu části obch. podílu na dosavadního společníka
    • Smlouva o převodu části obch. podílu na třetí osobu
    • Zápis z VH - převod části obchodního podílu
    • Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - bezúplatný převod
    • Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - úplatný převod
  • Prokura (2)
   • Vzory potřebných dokumentů (2)
    • Zápis z VH - odvolání prokury, udělení prokury
    • Prohlášení prokuristy o podepisování
  • Rozhodnutí jediného společníka s.r.o. (3)
   • Rozhodnutí jediného společníka při výkonu funkce valné hromady (3)
    • Rozhodnutí jediného společníka - odvolání a jmenování jednatele
    • Rozhodnutí jediného společníka - schválení účetní závěrky
    • Rozhodnutí jediného společníka - převod obchodního podílu
  • Smlouvy o výkonu funkce (1)
   • Smlouvy (1)
    • Smlouva o výkonu funkce jednatele
 • Školství (21)
  • Darovací smlouva (1)
   • Vzory darovacích smluv (1)
    • Darovací smlouva
  • Kupní smlouva (1)
   • Vzory kupních smluv (1)
    • Obecná kupní smlouva
  • Smlouva o obstarání prodeje věci (1)
   • Vzor smlouvy o obstarání prodeje věci (1)
    • Smlouva o obstarání prodeje věci
  • Smlouva o dílo (3)
   • Vzory smluv o dílo (2)
    • Smlouva o zhotovení věci - univerzál
    • Smlouva o dílo - zhotovení skříně
   • Podstatné překročení ceny určené odhadem (1)
    • Odstoupení od smlouvy pro podstatné překročení ceny určené odhadem
  • Stanovy sdružení rodičů a přátel školy (2)
   • Vzory stanov sdružení (2)
    • Stanovy sdružení - velká škola
    • Stanovy sdružení - malá škola
  • Pracovněprávní vzory (11)
   • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (2)
    • Dohoda o provedení práce
    • Dohoda o pracovní činnosti
   • Okamžité zrušení pracovního poměru (1)
    • Okamžité zrušení pracovního poměru - trestný čin
   • Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci (1)
    • Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
   • Uplatnění některých práv zaměstnance (4)
    • Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
    • Žádost o povolení kratší pracovní doby
    • Žádost o převedení na jinou práci
    • Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
   • Pracovní smlouvy (3)
    • Pracovní smlouva - učitel
    • Pracovní smlouva - školní/školnice
    • Pracovní smlouva - úklidové práce
  • Nájem nebytových prostor (1)
   • Vzor nájemní smlouvy (1)
    • Sml. o nájmu nebytových prostor
  • Praxe studentů (1)
   • Vzory (1)
    • Dohoda o učební praxi
 • Obce (12)
  • Byty a nebytové prostory (4)
   • Byty (3)
    • Žaloba o vyklizení bytu
    • Sml. o nájmu bytu na dobu neurčitou
    • Sml. o nájmu bytu na dobu určitou
   • Nebytové prostory (1)
    • Sml. o nájmu nebytových prostor
  • Nemovitosti (4)
   • Prodej nemovitosti (1)
    • Sml. o převodu nemovitosti
   • Nájem nemovitosti (1)
    • Sml. o nájmu pozemku a stavby
   • Darování (2)
    • Darovací smlouva - občan obci
    • Darovací smlouva - obec občanovi
  • Smlouvy - různé (2)
   • Vzory smluv (2)
    • Darovací smlouva
    • Sml. o prezentaci na internetových stránkách
  • Odpady (1)
   • Platební výměr (1)
    • Plat. výměr - nezaplacení poplatku za provozování systému shromažďování a likvidace komunálních odpadů
  • Pohřebnictví (1)
   • Vzory (1)
    • Nájem hrobového místa
 • Byty a bytová družstva (77)
  • Vlastnictví nemovitostí a bytů (22)
   • Smlouvy o převodu (14)
    • Kupní smlouva - převod vlastnictví k nemovitosti
    • Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
    • Návrh na vklad do kat. nem. - převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
    • Kupní smlouva – převod vlastnictví k bytu
    • Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k bytu (z kupní sml.)
    • Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k bytu
    • Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k nemovitosti (z kupní sml.)
    • Darovací smlouva - převod vlastnictví k bytu
    • Návrh na vklad do kat. nem . - převod vlastnictví k bytu (z darovací smlouvy)
    • Darovací smlouva - převod spoluvlastnického podílu k bytu
    • Návrh na vklad do kat. nem. - převod spoluvlastnického podílu k bytu
    • Smlouva o převodu vlastnictví k bytu z bytového družstva na nájemce
    • Smlouva o převodu vlastnictví k nebytovému prostoru z bytového družstva na člena družstva
    • Návrh na vklad vlast. práva - převod vlastnictví k bytu z byt. družstva na člena
   • Vypořádání spoluvlastnictví (3)
    • Dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
    • Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
    • Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytu
   • Vypořádání společného jmění manželů (2)
    • Dohoda o zrušení a vypořádání společného jmění manželů k budově
    • Žaloba na zrušení a vypořádání společného jmění manželů k bytu
   • Ostatní vzory dokumentů (3)
    • Prohlášení vlastníka budovy - § 4 ZVB
    • Smlouva o výstavbě
    • Dohoda o změně vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy
  • Nájemní vztahy k bytu (38)
   • Vznik nájmu a podnájmu (5)
    • Nájemní smlouva k bytu
    • Podnájemní smlouva k bytu
    • Podnájemní smlouva k části bytu
    • Souhlas pronajímatele s podnájmem
    • Dohoda o vzniku společného nájmu bytu
   • Zánik nájmu a podnájmu (7)
    • Výpověďpronajímatele bez přivolení soudu (důvody na straně nájemce)
    • Dohoda o skončení nájmu s dohodou o narovnání
    • Dohoda o zániku nájmu bytu
    • Výpověď ze strany pronajímatele s přivolením soudu (důvody na straně pronajímatele)
    • Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce
    • Žaloba o přivolení k výpovědi nájmu bytu ze strany pronajímatele
    • Návrh na zrušení společného nájmu bytu
   • Výměna bytů (5)
    • Dohoda o výměně bytu
    • Souhlas pronajímatele s dohodou o výměně bytu
    • Žaloba o splnění dohody o výměně bytu
    • Odstoupení od dohody o výměně bytu
    • Žaloba o náhradu škody z nesplnění dohody o výměně bytu
   • Byt po rozvodu (3)
    • Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu
    • Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu bytu
    • Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu družstevního bytu
   • Ostatní vzory dokumentů (18)
    • Uplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů na
    • Návrh na rozhodnutí o sporných právech a povinnostech společných nájemců
    • Žaloba o určení práva nájmu k bytu (přechod nájmu) I
    • Žaloba o určení práva nájmu k bytu (přechod nájmu) II
    • Žaloba o určení neplatnosti nájemní smlouvy
    • Žaloba o náhradu stěhovacích a dalších nákladů
    • Žaloba o náhradu rozdílu ve výši nájemného
    • Výzva nájemce k odstranění vad bránícím řádnému užívání bytu
    • Oznámení odstranění závady v bytě, náhrada nákladů
    • Uplatnění práva nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
    • Žaloba nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
    • Oznámení potřeby oprav pronajímateli
    • Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami bytu
    • Uplatnění práva na úhradu nákladů na zhodnocení bytu
    • Žaloba na zaplacení nájemného a úhrad plnění poskytovaných s nájmem bytu
    • Uplatnění přiměřené slevy z nájemného
    • Uplatnění přiměřené slevy z úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu
    • Oznámení pronajímatele o nutnosti zpřístupnění bytu
  • Bytová družstva (17)
   • Založení a zrušení družstva (5)
    • Zápis z ustavující schůze družstva
    • Stanovy bytového družstva
    • Stanovy malého bytového družstva
    • Usnesení členské schůze družstva - likvidace
    • Návrh člena na zrušení družstva soudem
   • Vznik a převod členství (7)
    • Přihláška do bytového družstva
    • Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
    • Dohoda o zániku členství v družstvu
    • Oznámení o vystoupení člena z družstva
    • Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva
    • Žaloba o určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena
    • Smlouva o převodu členských práv a povinností - překlenovací úvěr
   • Ostatní vzory dokumentů (5)
    • Žádost dědice o členství v družstvu
    • Žaloba o zaplacení vypořádacího podílu
    • Zápis z jednání členské schůze
    • Žaloba člena o určení neplatnosti usnesení členské schůze
    • Žaloba člena družstva o náhradu škody proti členovi orgánu družstva
 • Stavebnictví (61)
  • Smluvní vztahy (10)
   • Vzory (10)
    • Smlouva o dílo - subdodávky stavebních prací
    • Reklamace subdodávek stavebních prací
    • Žaloba - uplatnění nároků z odpovědnosti za vady subdodávky
    • Smlouva o dílo - stavba RD (podle obč. zák.)
    • Reklamace vad stavby (podle obč. zák.)
    • Smlouva o dílo - výstavba haly (podle obch. zák.)
    • Reklamace vad stavby (podle obch. zák.)
    • Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace
    • Smlouva o výkonu stavebního dozoru
    • Odstoupení od smlouvy (podle obch. zák.)
  • Stavební řízení (51)
   • Vzory podání (33)
    • Návrh na vyvlastnění vlastnického práva
    • Návrh na vyvlastnění - zřízení věcného břemene
    • Návrh na vydání územního opatření o stavební uzávěře
    • Návrh na změnu územního rozhodnutí
    • Ohlášení stavebních úprav
    • Ohlášení jednoduché stavby
    • Žádost o povolení terénních úprav
    • Ohlášení udržovacích prací
    • Žádost o stavební povolení - komerční novostavba
    • Návrh na zřízení věcného břemene podle § 24 odst. 4 z. č. 458/2000
    • Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
    • Žádost o dodatečné povolení stavby a o povolení k jejímu užívání
    • Žádost o dodatečné povolení stavby
    • Žádost o vrácení správního poplatku
    • Žádost o povolení prozatimního užívání stavby ke zkušebnímu provozu
    • Ohlášení reklamního zařízení
    • Žádost o povolení změny stavby před dokončením
    • Žádost o povolení k odstranění stavby
    • Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby
    • Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby
    • Prohlášení spoluvlastníka a plná moc pro stavební řízení
    • Žádost o prodloužení platnosti územního rozh. o umístění stavby
    • Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
    • Žádost o povolení stavebních úprav
    • Žádost o povolení vyjimky z vyhlášky č. 137/1998
    • Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
    • Námitky účastníka stavebního řízení
    • Doplnění návrhu na vydání územního rozhodnutí
    • Doplnění údajů k ohlášení stavby
    • Návrh na uzavření dohody o námitce
    • Odvolání proti rozhodnutí o zastavení stavebního řízení
    • Ohlášení odstraňování drobné/jednoduché stavby
    • Žádost o vydání stavebního povolení RD
   • Řízení zahájeno po 1.1.2007 (6)
    • Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání
    • Rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací
    • Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
    • Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání (části) stavby
    • Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
    • Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
   • Řízení zahájeno před 1.1.2006 (5)
    • Kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu
    • Rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolené stavby
    • Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby
    • Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
    • Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
   • Vyvlastňovací řízení (3)
    • Výzva k doplnění návrhu na vyvlastnění a přerušení řízení
    • Rozhodnutí o vyvlastnění vlastnického práva
    • Rozhodnutí o omezení vlastnického práva (zřízení věcného břemene)
   • Vzory formulářů (4)
    • Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění/změna stavby/změna vlivu stavby na využití území
    • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
    • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
    • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
 • Finanční úřad (66)
  • Ostatní vzory (1)
   • Vzory (1)
    • Oznámení obnovení všech živnosti správci daně
  • Správa daní a poplatků (65)
   • Vzory (8)
    • Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně
    • Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem
    • Doplnění plné moci - daňový řád
    • Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně
    • Doplnění pravdivosti daňového tvrzení
    • Oznámení o zrušení provozovny - daňové
    • Návrh na sjednání daně dohodou
    • Oprava vad daňového přiznání
   • Vzory podání (40)
    • Oznámení o zrušení stálé provozovny (§ 33 odst. 3 ZSDP)
    • Oznámení o obnovení živnosti (§ 33 ZSDP)
    • Oznámení o změnách v registraci (§ 33 ZSDP)
    • Žádost o podání vysvětlení (§ 51 odst. 1 ZSDP)
    • Stížnost na plátce daně (§ 51 odst. 3 ZSDP)
    • Oznámení o odvolání plné moci
    • Oznámení o přerušení živnosti
    • Plná moc k přebírání písemností
    • Plná moc k přebírání písemností - omezená časově
    • Plná moc k zastupování v daň. řízení
    • Návrh na delegaci místní příslušnosti
    • Žádost o prodloužení lhůty k předložení důkazů
    • Žádost o vrácení DPH u zakoupeného automobilu
    • Oznámení o ukončení činnosti
    • Oznámení o zástupci pro doručování
    • Oznámení o započetí výkonu činnosti
    • Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
    • Žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
    • Žádost o vystavení potvrzení pro živnostenský úřad
    • Uplatnění nároku na náhradu nákladů daňového řízení
    • Odepření výpovědi
    • Oznámení o provedených úhradách (§ 34 odst. 5 ZSDP)
    • Oznámení o změnách v registraci (§ 33 odst. 7 ZSDP).
    • Oznámení o zřízení stálé provozovny (§ 33 odst. 3 ZSDP)
    • Reklamace proti způsobu použití přeplatku na dani
    • Žádosto o nahlédnutí do spisu
    • Žádost o povolení zaplacení daně ve splátkách
    • Žádost o připuštění tlumočníka
    • Žádost o vrácení přeplatku na dani
    • Žádost o vydání náhradního osvědčení o registraci
    • Odstranění nejasnosti v podání
    • Uplatnění nároků na náhradu hotových výdajů svědka
    • Žádost o přiměřenou zálohu (§ 30 ZSDP)
    • Návrh na stanovení daně dohodou (§ 31 odst. 7 ZSDP)
    • Návrh na přizvání svědka
    • Námitka proti exekučnímu příkazu (§ 73 odst. 8 ZSDP)
    • Omluva neúčasti v daňovém řízení
    • Upozornění na vady rozhodnutí (§ 50 odst. 7 ZSDP)
    • Odepření výpovědi svědka (§ 8 ZSDP)
    • Potvrzení podání učiněného faxem (§ 21 odst. 5 ZSDP)
   • Prominutí daně (2)
    • Prominutí daně z převodu nemovitostí
    • Prominutí daně darovací
   • Opravné prostředky (15)
    • Odvolání ručitele proti výzvě k platební povinnosti (§ 57 odst. 5 ZSDP)
    • Odvolání proti rozhodnutí o náhradě nákladů daňového řízení (§ 30 odst. 5 ZSDP)
    • Odvolání proti nesouhlasu s výmazem společnosti z obchodního rejstříku (§ 35 odst. 3 ZSDP)
    • Odvolání proti platebnímu výměru na daňové penále
    • Reklamace (§ 53 ZSDP)
    • Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení (§ 27 odst. 2 ZSDP)
    • Oznámení o zpětvzetí odvolání (§ 48 odst. 8 ZSDP)
    • Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení přeplatku (§ 64 odst. 4 ZSDP)
    • Vzdání se práva odvolání
    • Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí o registraci k dani
    • Odvolání proti platebnímu výměru
    • Reklamace - nedoručení platebního výměru
    • Odvolání proti rozhodnutí správce daně o nepřipuštění zástupce k daňovému řízení
    • Odvolání proti zajišťovacímu příkazu
    • Odvolání proti rozhodnutí o uplatnění zástavního práva
 • Trestní právo (10)
  • Procesní práva obviněného (3)
   • Vzory žádostí (3)
    • Žádost o nahlédnutí do spisu
    • žádost o ustanovení jiného obhájce
    • oznámení o zvoleném obhájci
  • Procesní práva odsouzeného (3)
   • Vzory (3)
    • Žádost o zahlazení odsouzení cizozemským soudem
    • žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody
    • žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • Vazba (1)
   • Vzory (1)
    • Slib obviněného
  • Odklony v trestním právu (2)
   • Vzory (2)
    • Návrh na převzetí záruky za chování obviněného
    • Vzdání se práva odporu
  • Poškozený (1)
   • Vzory (1)
    • Návrh na zajištění peněžních prostředků
 • Pracovněprávní (85)
  • Ostatní vzory (4)
   • Vzory (4)
    • Potvrzení o zaměstnání
    • Nařízení práce přesčas
    • Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
    • Dohoda o převzetí svěřených předmětů
  • Smlouvy a dohody (27)
   • Vzory (2)
    • Manažerská smlouva
    • Přijetí písemného návrhu pracovní smlouvy
   • Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci (1)
    • Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
   • Smlouva o půjčce - zaměstnanecká - splátky + zajištění směnkou (1)
    • Vzor
   • Manažerská smlouva (1)
    • Vzor smlouvy
   • Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (2)
    • Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
    • Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
   • Dohoda o pracovní činnosti (3)
    • Dohoda o skončení pracovního poměru založeného dohodou o pracovní činnosti
    • Výpověď dohody o pracovní činnosti
    • Dohoda o pracovní činnosti
   • Dohoda o provedení práce (1)
    • Dohoda o provedení práce
   • Dohoda o rozvázání pracovního poměru (3)
    • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
    • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
    • Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
   • Kvalifikační dohoda (1)
    • Kvalifikační dohoda
   • Pracovní smlouva (2)
    • O.1.6.2.
    • Pracovní smlouva
   • Pracovní smlouva s pracovníkem vykonávajícím nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou činnost (1)
    • Pracovní smlouva s pracovníkem vykonávajícím nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou činnost
   • Pracovní smlouva se zaměstnancem vykonávajícím kvalifikovanou činnost (tzv. modré límečky) (1)
    • Pracovní smlouva se zaměstnancem vykonávajícím kvalifikovanou činnost (tzv. modré límečky)
   • Dodatky a přílohy (8)
    • Dodatek k dohodě o pracovní činnosti užívání soukromého MT
    • Mzdový výměr
    • Popis práce
    • Příloha pracovní smlouvy - užívání služebního vozidla
    • Dodatek k pracovní smlouvě - bezpečnost práce
    • Dodatek k pracovní smlouvě - užívání internetu a počítače
    • Dodatek k pracovní smlouvě - změna pracovní doby
    • Dodatek k dohodě o pracovní činnosti - rozsah práce a pracovní doba
  • Zaměstnanec (24)
   • Vzory (10)
    • Mzdový výměr
    • Podpisový vzor zaměstnance
    • Dovolání se relativní neplatnosti
    • Dovolání se relativní neplatnosti dané zaměstnavatelem
    • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
    • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zaměstnance bývalému zaměstnavateli novým zaměstnavatelem
    • Evidenční list srážek ze mzdy
    • Evidence mladistvých v pracovním poměru
    • Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat
    • Oznámení o krádeži osobních věcí zaměstnance
   • Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání (1)
    • Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání
   • Žádost o udělení souhlasu k jiné výdělečné činnosti (1)
    • Žádost o udělení souhlasu k jiné výdělečné činnosti
   • Žaloba o určení neplatnosti výpovědi (1)
    • Žaloba o určení neplatnosti výpovědi
   • Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst.1 písm. b) ZP (2)
    • Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst.1 písm. b) ZP
    • Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru
   • Odvolání z funkce (1)
    • Odvolání z funkce
   • Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. a) (2)
    • Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. a)
    • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
   • Oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době (1)
    • Oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době
   • Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru (1)
    • Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
   • Výpověď z pracovního poměru (1)
    • Výpověď z pracovního poměru
   • Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené (1)
    • Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
   • Žádost o povolení kratší pracovní doby (1)
    • Žádost o povolení kratší pracovní doby
   • Žádost o převedení na jinou práci - pracoviště (1)
    • Žádost o převedení na jinou práci - pracoviště
  • Vnitřní předpisy zaměstnavatele (3)
   • Konto pracovní doby (1)
    • Konto pracovní doby
   • Mzdový předpis (1)
    • Mzdový předpis
   • Pracovní řád (1)
    • Pracovní řád
  • Zaměstnavatel (24)
   • Vzory (2)
    • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
    • Odvolání z funkce
   • Konkurenční doložka (1)
    • Konkurenční doložka
   • Převedení na jinou práci - zaměstnanci byla dána výpověď pro nedosahování uspokojivých pracovních vý (1)
    • Převedení na jinou práci - zaměstnanci byla dána výpověď pro nedosahování uspokojivých pracovních výsledků
   • Výpověď - rušení zaměstnavatele (§ 52 písm. a) - malá firma (1)
    • Výpověď - rušení zaměstnavatele (§ 52 písm. a) - malá firma
   • Upozornění na možnost ukončení prac.poměru výpovědí (1)
    • Upozornění na možnost ukončení prac.poměru výpovědí
   • Upozornění na možnost výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků (1)
    • Upozornění na možnost výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
   • Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d) (1)
    • Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d)
   • Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci (§52 písm. e) (1)
    • Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci (§52 písm. e)
   • Výpověď - soustavné porušování povinností (§ 52písm. g) (1)
    • Výpověď - soustavné porušování povinností (§ 52písm. g)
   • Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c) (1)
    • Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c)
   • Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele - velká firma (hromadné propouštění) (1)
    • Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele - velká firma (hromadné propouštění)
   • Výpověď z důvodu, že zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky - § 52 písm. f) (1)
    • Výpověď z důvodu, že zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky - § 52 písm. f)
   • Návrh na změnu dalšího pracovního zařazení (1)
    • Návrh na změnu dalšího pracovního zařazení
   • Pověření zaměstnance zaměstnavatelem (1)
    • Pověření zaměstnance zaměstnavatelem
   • Odvolání z funkce (1)
    • Odvolání z funkce
   • Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin (1)
    • Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
   • Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spá (2)
    • Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
    • Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu spáchání trestného činu
   • Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem (2)
    • Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem
    • Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
   • Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem (1)
    • Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
   • Potvrzení předešlého zaměstnavatele podle § 294 odst. 1 o.s.ř. (1)
    • Potvrzení předešlého zaměstnavatele podle § 294 odst. 1 o.s.ř.
   • Převedení na jinou práci - proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení (1)
    • Převedení na jinou práci - proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení
  • Konkurz na zaměstnavatele (3)
   • Návrh zaměstnance na prohlášení konkursu na zaměstnavatele (1)
    • Návrh zaměstnance na prohlášení konkursu na zaměstnavatele
   • Přihláška pohledávky zaměstnance do konkursu (1)
    • Přihláška pohledávky zaměstnance do konkursu
   • Žádost zaměstnance o uspokojení mzdových nároků (1)
    • Žádost zaměstnance o uspokojení mzdových nároků